Skip to main content

Điều khoản thanh toán

Các Điều khoản thanh toán iChiba này ("Điều khoản thanh toán") được thực hiện giữa IChiba Global Pte. Ltd. ("IChiba", “ IChiba Global ”, "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") và bạn hoặc Tổ chức của bạn ("bạn") và đưa ra các điều khoản chi phối việc bạn mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba.

Các Điều khoản thanh toán này sẽ tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ iChiba và bổ sung các điều khoản và chính sách khác quản lý việc truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của IChiba, bao gồm Thỏa thuận khách hàngChính sách quyền riêng tư của IChiba. Trừ khi có quy định khác ở đây, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều khoản thanh toán này sẽ có cùng ý nghĩa như các thuật ngữ được định nghĩa trong Thỏa thuận khách hàng của IChiba.

1. Tiền tệ

Giá niêm yết trên trang web/nền tảng IChiba bằng Đô la Mỹ. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng đô la Mỹ. Việc tính toán số tiền thanh toán sẽ được iChiba thiết lập một cách hợp lý có tham chiếu đến tỷ giá hối đoái được cung cấp cho iChiba bởi (các) ngân hàng hoặc (các) tổ chức hợp tác của IChiba theo cách sau:

1.1 đối với Thanh toán trước (như được mô tả trong Khoản 2.1 bên dưới), vào ngày đơn hàng được xác nhận; Và

1.2 đối với Thanh toán sau (như được mô tả trong Khoản 2.2 bên dưới), khi (i) mức tiêu thụ dịch vụ đạt đến ngưỡng thanh toán do iChiba đặt, (ii) vào ngày đến hạn thanh toán như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng và/hoặc (iii) vào ngày thứ hai của tháng dương lịch tiếp theo.

2. Tùy chọn thanh toán

Bạn có thể chọn một trong hai (2) tùy chọn thanh toán được iChiba Global chấp nhận: (i) Thanh toán trước hoặc (ii) Thanh toán sau, tùy thuộc vào sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể được mua và/hoặc đăng ký.

2.1 Trả trước

2.1.1 Tùy chọn thanh toán này tính phí bạn dựa trên thời gian đăng ký hoặc gói sử dụng của bạn đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn đã mua.

2.1.2 Theo tùy chọn thanh toán này, bạn sẽ bị tính phí sau khi Mẫu đơn đặt hàng của bạn được iChiba xác nhận. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba Global theo các điều khoản trong Mẫu đơn đặt hàng của bạn và một hóa đơn sẽ được cấp cho bạn.

2.1.3 Theo bất kỳ điều khoản hoặc tài liệu hiện hành nào được tham chiếu hoặc kết hợp ở đây, việc sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bạn trong khoảng thời gian được thanh toán trước sẽ tuân theo (các) giới hạn quy định như được nêu trong Mẫu đơn đặt hàng .

2.1.4 Nếu bạn chọn tùy chọn thanh toán này, bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí, thông qua Bộ xử lý thanh toán (như được định nghĩa bên dưới), phương thức thanh toán bạn đã chọn sau khi bạn đặt Biểu mẫu đặt hàng để mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trả trước của iChiba.

2.1.5 Không hoàn lại tiền cho bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ trả trước nào, ngoại trừ trường hợp áp dụng Điều khoản 4.2 bên dưới.

2.2 Thanh toán sau

2.2.1 Tùy chọn thanh toán này tính phí cho bạn dựa trên số lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ iChiba mà bạn đã sử dụng.

2.2.2 Theo tùy chọn thanh toán này, bạn sẽ được cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba sau khi gửi Biểu mẫu đặt hàng. Phương thức thanh toán đã chọn của bạn sau đó sẽ được tính phí tự động, thông qua Bộ xử lý thanh toán (như được định nghĩa bên dưới), trên cơ sở định kỳ hoặc vào ngày thứ hai của tháng dương lịch tiếp theo.

2.2.3 Nếu bạn chọn tùy chọn thanh toán này, thì một Bên xử lý thanh toán (như định nghĩa bên dưới) có thể yêu cầu ủy quyền trước từ tổ chức phát hành phương thức thanh toán bạn đã chọn. Nếu ủy quyền trước không thành công, phương thức thanh toán có liên quan của bạn có thể bị từ chối và/hoặc bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi (và/hoặc công ty phát hành phương thức thanh toán của bạn hoặc Bên xử lý thanh toán (như định nghĩa bên dưới)) thông tin bổ sung có thể được yêu cầu, bao gồm cả cho các mục đích kiểm soát rủi ro. Nếu ủy quyền trước thành công, nhà phát hành phương thức thanh toán của bạn sẽ được yêu cầu giải phóng số tiền bị tạm giữ để ủy quyền trước sau khoảng ba mươi (30) ngày theo lịch.

2.2.4 Nếu bạn chọn tùy chọn thanh toán này, bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí, thông qua Bộ xử lý thanh toán (như được định nghĩa bên dưới), phương thức thanh toán bạn đã chọn dựa trên:

I. mức tiêu thụ các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba Global đạt đến một ngưỡng nhất định; và/hoặc

II. tự động trên cơ sở định kỳ với tần suất như được nêu trong Mẫu đơn đặt hàng; và/hoặc

III. vào ngày thứ hai của tháng dương lịch tiếp theo,

2.2.5 Dữ liệu và hồ sơ về việc sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bạn được hệ thống của chúng tôi ghi lại và là bằng chứng thuyết phục cuối cùng để tính các khoản phí phải trả cho việc bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba. Để ngừng tính phí phát sinh cho việc sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và tắt các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cũng như giải phóng tất cả các phiên bản của mình.

2.2.6 Bạn có thể yêu cầu các hóa đơn gần đây nhất của mình bằng cách gửi một phiếu dựa trên các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thực tế mà bạn đã sử dụng. Hóa đơn được phát hành cho bạn sẽ cung cấp tài khoản về việc bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba.

2.2.7 Trừ khi có quy định khác trong bất kỳ điều khoản sản phẩm cụ thể nào, bạn có thể hủy gói của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và dừng tất cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

Mặc dù vậy, chúng tôi cũng có quyền tăng hóa đơn với tần suất cao hơn với thông báo trước bằng văn bản cho bạn hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, rằng tài khoản của bạn là gian lận hoặc có nguy cơ không được thanh toán.

2.3 Tính khả dụng của hai (2) tùy chọn thanh toán (như mô tả ở trên) tùy thuộc vào sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể được mua và/hoặc đăng ký.

2.4 Tất cả số tiền bạn phải trả sẽ được thực hiện mà không có bất kỳ khoản bù trừ hoặc yêu cầu phản tố nào, và không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giữ lại nào.

3. Phương thức thanh toán

3.1 Bạn được yêu cầu chọn hoặc thêm phương thức thanh toán (tức là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) tại thời điểm đăng ký tài khoản của mình hoặc nếu không trước khi đặt hàng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của IChiba.

3.2 Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, sẽ được xử lý bởi Bộ xử lý thanh toán (như được định nghĩa bên dưới). Mỗi tài khoản có thể đăng ký nhiều phương thức thanh toán cùng lúc nhưng bạn phải chọn 1 phương thức thanh toán mặc định để sử dụng cho Thanh toán sau (như đã trình bày tại Khoản 2.2 ở trên). Ví dụ: nếu bạn đã đặt thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán mặc định, phí hàng giờ/hàng ngày/hàng tháng của bạn sẽ được khấu trừ khỏi phương thức thanh toán mặc định của bạn và bạn chỉ có thể yêu cầu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba Global khi phương thức thanh toán mặc định của bạn là có hiệu lực.

Các thẻ được hỗ trợ ở các khu vực khác nhau được liệt kê bên dưới:

Quốc gia / Vùng lãnh thổLoại thẻ hỗ trợ
Việt NamVisa/Mastercard
MalaysiaVisa/Mastercard
IndonesiaVisa/Mastercard
NhậtVisa/Mastercard
HànVisa/Mastercard
SingaporeVisa/Mastercard/Maestro

4. Chính sách hoàn tiền

4.1 Trừ khi pháp luật có quy định khác, tất cả các giao dịch mua là cuối cùng và không được hoàn lại. Nếu bất kỳ trường hợp nào không thể được cung cấp cho bạn trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ hoàn lại khoản thanh toán cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc và bằng chính loại tiền tệ mà các khoản phí đã được thanh toán.

4.2 Nếu bạn tin rằng iChiba Global đã tính phí bạn do nhầm lẫn, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày tính phí đó. Sẽ không có khoản hoàn trả nào đối với bất kỳ khoản phí nào kéo dài hơn chín mươi (90) ngày theo lịch kể từ khoản phí đó, trừ khi luật pháp yêu cầu khác. Khoản tiền hoàn lại (nếu có) do iChiba Global toàn quyền quyết định. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản thanh toán này bắt buộc iChiba Global phải gia hạn tín dụng cho bất kỳ bên nào.

5. Thanh toán trễ và thanh toán không thành công

5.1 Nếu quá hạn thanh toán hơn hai mươi bốn (24) giờ, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

5.2 Khi bạn đã chọn tùy chọn Thanh toán sau (như được mô tả trong Khoản 2.2 ở trên), trong trường hợp chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán của bạn, vì những lý do do bạn hoặc phương thức thanh toán đã đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email tại địa chỉ của bạn. địa chỉ email đã đăng ký và yêu cầu bạn giải quyết vấn đề. Trong tình huống như vậy, bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba trong hai mươi bốn (24) giờ nữa. Nếu vấn đề chưa được giải quyết và thanh toán chưa được thực hiện sau khoảng thời gian 24 giờ này, iChiba sẽ có quyền tạm dừng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào cho đến khi thanh toán được xử lý hoặc chấm dứt bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bạn. Trước khi tạm dừng hoặc chấm dứt các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email theo địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

5.3 iChiba có quyền phát hành tất cả các phiên bản của bạn mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn bảy (7) ngày theo lịch kể từ ngày bạn chấm dứt việc sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba.

5.4 Chúng tôi có thể chọn tính lãi cho bạn ở mức 1,5% mỗi tháng (hoặc mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép, nếu thấp hơn) đối với tất cả các khoản thanh toán trễ kể từ và bao gồm cả ngày khoản thanh toán đó đến hạn và phải trả cho đến và bao gồm cả ngày Thanh toán thực tế.

5.5 Khoản 5 này tuân theo Khoản 12 (Tạm dừng) và Khoản 13 (Chấm dứt) của Thỏa thuận khách hàng.

6. Không có Dịch vụ Thanh toán / Chỉ định Người xử lý Thanh toán

6.1 Bạn xác nhận rằng chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ thanh toán nào cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) phát hành hoặc các dịch vụ liên quan đến hoạt động của bất kỳ tài khoản thanh toán, tiền điện tử hoặc ví điện tử nào, (ii) dịch vụ chuyển tiền, ( iii) xác minh, ủy quyền hoặc xác thực phương thức thanh toán, thanh toán và/hoặc giao dịch và (iv) nhận, giữ hoặc chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho hoặc thay mặt bạn (gọi chung là "Dịch vụ thanh toán"), trong mọi trường hợp.

6.2 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉ định một hoặc nhiều bên xử lý thanh toán bên thứ ba (mỗi bên gọi là "Bên xử lý thanh toán") để thu và xử lý các khoản thanh toán cho chúng tôi. Bên xử lý thanh toán sẽ chỉ thu thập và xử lý các khoản thanh toán thay mặt cho iChiba Global.

6.3 Bạn đồng ý và thừa nhận rằng:

6.3.1 để Bên xử lý thanh toán xử lý các khoản thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiết lộ chi tiết liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ iChiba đang hoặc sẽ cung cấp cho bạn, cũng như (các) phương thức thanh toán của bạn (ví dụ: tín dụng/ số thẻ ghi nợ), cho Bộ xử lý thanh toán; Và

6.3.2 Bên xử lý thanh toán không cung cấp cũng như không đề nghị cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ thanh toán nào và chúng tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ thanh toán nào do Bên xử lý thanh toán cung cấp, cho dù thay mặt cho Bên xử lý thanh toán hay không.

7. Thuế

7.1 Tất cả các khoản phí và số tiền mà bạn phải trả cho chúng tôi (gọi chung là "Phí", cho các mục đích của Điều 7 này) không bao gồm bất kỳ khoản Thuế nào.

7.2 Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi một cách kịp thời về bất kỳ khoản Thuế nào áp dụng cho bạn đối với bất kỳ khoản Phí nào mà bạn trả theo đây và cung cấp cho chúng tôi mọi tài liệu và thông tin hỗ trợ, bao gồm cả số đăng ký của bạn đối với các khoản Thuế đó. Nếu bạn có quyền hợp pháp được miễn Thuế, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ tài liệu miễn thuế hiện hành bắt buộc nào đối với từng khu vực tài phán thuế hiện hành. Chúng tôi sẽ áp dụng (các) giấy chứng nhận miễn thuế cho các khoản Phí trong tài khoản của bạn phát sinh sau ngày chúng tôi nhận được (các) giấy chứng nhận miễn thuế. Nếu, trong quá trình cơ quan thuế kiểm tra các giao dịch của chúng tôi với bạn dưới đây, chứng nhận miễn trừ mà bạn đã cung cấp bị thách thức hoặc bị phát hiện là không hợp lệ, dẫn đến việc đánh giá bất kỳ khoản Thuế nào đối với chúng tôi, bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi cho tất cả các khoản Thuế, tiền lãi và/hoặc tiền phạt phát sinh.

7.3 Nếu bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giữ lại nào được yêu cầu đối với bất kỳ khoản Phí nào mà bạn trả cho chúng tôi, thì bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền bổ sung nào cần thiết để đảm bảo rằng số tiền ròng mà chúng tôi nhận được, sau khi khấu trừ và giữ lại, bằng với số tiền mà chúng tôi sẽ nhận được nếu không khấu trừ hoặc giữ lại đã được yêu cầu. Ngoài ra, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi tài liệu hỗ trợ, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thanh toán, rằng bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu trừ nào như vậy đã được nộp hoặc hạch toán kịp thời và đúng cách cho cơ quan thuế có liên quan.

7.4 Khoản 7 này tuân theo Khoản 9.4 (Thuế và Tổng cộng) của Thỏa thuận khách hàng.

8. Sử dụng Thông tin Thanh toán

8.1 Việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba Toàn cầu, việc bạn mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của iChiba và xử lý thanh toán và/hoặc giao dịch giữa bạn và iChiba tuân theo Chính sách quyền riêng tư của iChiba.