Skip to main content

Thông báo người dùng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng sản phẩm đám mây của IChiba Global, bạn thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư . Bạn chịu trách nhiệm (và phải có đủ thẩm quyền để thực hiện) tất cả các hành động được thực hiện trên hoặc thông qua tài khoản IChiba của mình, bao gồm mọi hoạt động mua sắm hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba (và việc tiết lộ dữ liệu có liên quan) liên quan đến sản phẩm đám mây. Nếu bạn đã được thêm hoặc mời vào một sản phẩm đám mây, thì bên quản lý sản phẩm đám mây đó (chứ không phải bạn) sẽ kiểm soát việc bạn sử dụng sản phẩm đám mây đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm hoặc xóa bạn khỏi sản phẩm đám mây đó, bật hoặc tắt dịch vụ thứ ba tích hợp và quản lý quyền. Bất kỳ nội dung nào bạn gửi hoặc tải lên sản phẩm đám mây đều có thể được bên quản lý sản phẩm đám mây đó và những người được chỉ định của họ lưu giữ, truy cập, sử dụng, sửa đổi, chia sẻ hoặc xóa. Bạn thừa nhận rằng tài khoản của bạn có thể được quản lý bởi tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát miền địa chỉ email mà tài khoản của bạn được tạo hoặc đăng ký, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.