Skip to main content

Điều khoản dịch vụ

Đây là những điều khoản sử dụng chung của trang web https://ichiba.net/. Đối với các điều khoản liên quan đến việc tạo và quản lý tài khoản liên quan đến Giải pháp phần mềm do iChiba Global cung cấp, vui lòng xem các điều khoản.

Chúng tôi cung cấp trang web cho bạn theo các điều khoản sử dụng này (“điều khoản”), có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng không thể thương lượng (các “điều khoản”) sau đây, vì việc bạn sử dụng nền tảng ( như được định nghĩa bên dưới) phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng nền tảng theo bất kỳ cách nào, bạn chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. Các điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và công ty ( như được định nghĩa bên dưới).

Nếu bạn không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng hoặc cài đặt nền tảng.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng nền tảng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này, cùng với chính sách quyền riêng tư (“chính sách quyền riêng tư”) chi phối mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

1. Định nghĩa

"Công ty"; "Chúng ta"; "Chúng tôi"; “Của chúng tôi”; "Ichiba"; "Ichiba Global" có nghĩa là iChiba Global PTE. LTD., một công ty được đăng ký theo luật pháp Singapore, có văn phòng đăng ký tại số 470 đường North Bridge, Bugis Cube, Singapore

Nền tảng” có nghĩa là và bao gồm trang web độc quyền của Công ty, cụ thể là https://ichiba.net/

(Các) Khách hàng” có nghĩa là người dùng Nền tảng sử dụng các Tính năng và Dịch vụ do Công ty cung cấp thông qua Nền tảng.

Tính năng” có nghĩa là và bao gồm các tính năng mà Khách hàng có thể sử dụng thông qua phần mềm.

Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ được Công ty cung cấp cho Khách hàng thông qua phần mềm và và dịch vụ.

"Bạn"; "của bạn"; “Người dùng” sẽ bao gồm trong phạm vi của mình Người dùng truy cập, cài đặt, tải xuống và sử dụng Nền tảng, Dịch vụ.

2. Phạm vi nền tảng

Nền tảng là một Công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), là chủ sở hữu của hai giải pháp dựa trên SaaS, cụ thể là iChiba Global OMS – hệ thống quản lý hàng tồn kho và kho hàng iChiba Global WMS – hỗ trợ thương mại điện tử đa kênh đa kênh, hỗ trợ đơn giản hóa của các hoạt động thương mại điện tử phụ trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, người bán, công ty hậu cần bên thứ ba, công ty ô tô, v.v. bằng cách quản lý các khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh hậu cần ngoại tuyến và trực tuyến của họ, trên cơ sở hàng ngày. Nền tảng của Anchanto đã và đang giúp khách hàng giành quyền kiểm soát, có được khả năng hiển thị từ đầu đến cuối đối với toàn bộ hoạt động Thương mại điện tử của họ, ngay từ khi nhận đơn đặt hàng đến khi thực hiện chúng trên toàn lãnh thổ cần thiết. Mặc dù Nền tảng có thể hiển thị thông tin có thể thu được từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng Người dùng hiểu và thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bản chất của thông tin được hiển thị trên Nền tảng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Nền tảng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng đó.

3. Tài khoản người dùng

Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung Người dùng mà bạn cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi. Bạn đại diện và đảm bảo rằng: Bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả Nội dung người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và bản phát hành cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền đối với Nội dung người dùng đó (như được quy định trong các Điều khoản này); Nội dung Người dùng cũng như việc đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền Nội dung Người dùng hoặc việc chúng tôi sử dụng Nội dung Người dùng trên, thông qua hoặc bằng phương tiện của Trang web của chúng tôi sẽ không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào. Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào (theo quyết định riêng của chúng tôi), xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào.

4. Truy cập vào nền tảng:

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể hủy bỏ, trên toàn thế giới, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web của chúng tôi theo các Điều khoản này.

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nền tảng: (i) cho các mục đích được các Điều khoản này cho phép; và (ii) phù hợp với mọi luật, quy định hiện hành hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung. Bạn đồng ý không tham gia vào các hoạt động có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Nền tảng của Công ty hoặc những Người dùng khác.

Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Nền tảng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do Công ty cung cấp. Bạn không được sử dụng bất kỳ liên kết sâu, rô-bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền tảng, tài liệu hoặc bất kỳ tài sản nào của Công ty, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp cụ thể thông qua Nền tảng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, bạn có thể tiếp xúc với nội dung từ bên thứ ba mà bạn có thể cho là xúc phạm, không đứng đắn hoặc có thể bị phản đối. Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến nội dung xúc phạm đó trên Nền tảng.

5. Nội dung có sẵn.

Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào cho Dịch vụ có sẵn trên Nền tảng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bất kỳ vi phạm, lỗi, thiệt hại, gian lận, xuyên tạc, tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất kinh doanh trong tương lai, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiếu sót thông tin hoặc chi tiết được đăng, hoặc bất kỳ liên kết có thể truy cập hoặc cung cấp thông qua Nền tảng này. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Nền tảng này, bạn có thể tiếp xúc với nội dung có thể không đầy đủ, cũ, gây khó chịu và/hoặc có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung đó. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của Nền tảng bất cứ lúc nào và bạn sẽ được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy qua email. Bạn cũng có thể được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy thông qua cửa sổ bật lên trên Nền tảng. Bạn đồng ý rằng nội dung sửa đổi đó sẽ ràng buộc bạn và bạn đồng ý tuân theo nội dung đó. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng đó.

6. Quảng cáo

Nền tảng có thể chứa quảng cáo của bên thứ ba. Việc hiển thị các quảng cáo như vậy theo bất kỳ cách nào không ngụ ý sự chứng thực hoặc khuyến nghị của Công ty đối với nhà quảng cáo hoặc thương gia có liên quan, các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Bạn được giới thiệu đến nhà quảng cáo hoặc thương gia có liên quan để biết tất cả thông tin liên quan đến quảng cáo cũng như các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của quảng cáo đó. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tương tác nào giữa bạn và bên thứ ba có liên quan và được giải phóng khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến tương tác đó.

7. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Nền tảng và tất cả các quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ tồn tại theo hoặc liên quan đến Nền tảng đều thuộc sở hữu của Công ty và các chi nhánh, công ty con, người cấp phép, v.v. tùy từng trường hợp. Không nội dung nào trong phần này được coi là cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với quyền sở hữu trí tuệ có trong Nền tảng. Công ty tôn trọng bản quyền và chúng tôi nghiêm cấm Người dùng gửi, tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung hoặc chi tiết nào thông qua Nền tảng vi phạm quyền sở hữu của người khác hoặc tổ chức. Nếu bạn tin rằng Nền tảng có chứa các yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tác phẩm của bạn, vui lòng thông báo cho Công ty ngay lập tức. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ thông báo khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào, chúng tôi có thể xóa tất cả nội dung được chỉ định là vi phạm đó và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào khác theo quyết định của chúng tôi. Tất cả tài liệu trên Nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm, văn bản, biểu tượng và những thứ tương tự (“Nội dung Nền tảng”), được bảo vệ bởi bản quyền theo luật bản quyền hoặc bất kỳ luật sở hữu trí tuệ có liên quan nào khác. Bạn không thể sử dụng Nội dung nền tảng, trừ khi được chỉ định ở đây. Có thể có các logo, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu độc quyền được tìm thấy trên Nền tảng cho dù chúng tôi sở hữu/sử dụng hay không. Bằng cách hiển thị chúng trên Nền tảng, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào để sử dụng các logo, nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu độc quyền đó. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung Nền tảng nào cũng có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai cũng như các đạo luật dân sự và hình sự. Bạn có thể chọn hoặc chúng tôi có thể mời bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gửi hoặc bạn có thể gửi hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện, lời chứng thực, blog, ảnh, nội dung, sách trắng, nhận xét, bản tin, đánh giá, xếp hạng về Tính năng và Dịch vụ, bao gồm không giới hạn về cách cải thiện các tính năng của Nền tảng (“Phản hồi”). Bằng cách gửi Phản hồi như vậy, bạn đồng ý rằng việc tiết lộ của bạn là miễn phí, không được yêu cầu và không hạn chế và sẽ không đặt Công ty theo bất kỳ nghĩa vụ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác để duy trì tính bảo mật của Phản hồi đó và chúng tôi có thể tự do sử dụng Phản hồi mà không có bất kỳ bổ sung nào bồi thường cho bạn, và/hoặc tiết lộ điều tương tự trên cơ sở không bảo mật hoặc cho bất kỳ ai. Bạn cũng thừa nhận rằng, bằng cách chấp nhận nội dung gửi của bạn, Công ty không từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với việc sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan mà Công ty đã biết trước đây hoặc do nhân viên của Công ty phát triển hoặc thu được từ các nguồn khác ngoài bạn. Trong trường hợp bạn muốn gửi bất kỳ Phản hồi nào hoặc đưa ra khiếu nại, vui lòng gửi thư tới [email protected].

8. Bảo mật:

Thông tin bí mật, cho mục đích của các Điều khoản này, có nghĩa là thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng, chức năng, quy trình, dữ liệu và thông tin liên quan đến Nền tảng hoặc thông tin khác có tính chất bí mật được một bên tiết lộ cho bên kia theo các điều khoản này Điều khoản, dưới mọi hình thức (“Thông tin mật”). Tuy nhiên, Thông tin mật sẽ loại trừ bất kỳ thông tin nào (i) được/được biết đến công khai hoặc thuộc phạm vi công cộng; (ii) được bên nhận nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm các Điều khoản này; (iii) đã thuộc quyền sở hữu của bên nhận, không có giới hạn bảo mật, tại thời điểm bên tiết lộ tiết lộ; (iv) được bên tiết lộ cho phép tiết lộ bằng văn bản; (v) được phát triển độc lập bởi bên nhận mà không sử dụng Thông tin mật; (vi) được yêu cầu tiết lộ bởi bên nhận theo bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu nào từ tòa án, cơ quan hành chính hoặc chính phủ. Bên nhận đồng ý không sử dụng bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ mục đích được nêu trong các Điều khoản này.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật mọi thông tin cá nhân do bạn chia sẻ và chỉ sử dụng thông tin đó theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Các hành vi bị cấm:

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

Vi phạm pháp luật và quyền:

Bạn không được (a) sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, (b) vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đối với bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bằng cách vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật hoặc quyền riêng tư, (c) phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ hệ thống bảo vệ nội dung hoặc công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số nào được sử dụng liên quan đến Nội dung Nền tảng, (d) phát lại hoặc truyền tải Nền tảng Nội dung, (e) sửa đổi Nền tảng theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa nhận dạng, bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi Nội dung Nền tảng hoặc bằng cách tạo khung, sao chép hoặc sử dụng các kỹ thuật tương tự.

Dụ dỗ, xúi giục

Bạn không được sử dụng phần mềm hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Nền tảng, dịch vụ để truyền tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại, bao gồm thư rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chào mời không mong muốn hoặc không mong muốn nào khác.

Gián đoạn: Bạn không được sử dụng Nền tảng theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Nền tảng hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ Nền tảng của bất kỳ Người dùng nào khác; bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Tải lên hoặc phổ biến bất kỳ vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu máy tính hoặc mã độc hại nào khác.

Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào được kết nối với hoặc được sử dụng để cung cấp Nền tảng hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách hoặc thủ tục nào của bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào.

Sửa đổi, hợp nhất, sửa đổi hoặc nâng cao Nền tảng theo bất kỳ cách nào.

Dịch ngược, tháo rời, thiết kế ngược Nền tảng theo bất kỳ cách nào.

Làm hại người khác:

Bạn không được chia sẻ hoặc truyền tải nội dung hoặc chi tiết có hại, xúc phạm, tục tĩu, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng, thù hận hoặc phân biệt đối xử, sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc kích động thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc bạo lực.

Mạo danh hoặc truy cập trái phép:

Bạn sẽ không mạo danh người hoặc tổ chức khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một người hoặc tổ chức khi sử dụng Nền tảng.

Bạn sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thông tin của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, thông tin cá nhân hoặc thông tin khác; và bạn sẽ không cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào Nền tảng hoặc bất kỳ Tài khoản người dùng nào khác, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

Phát triển các dịch vụ cạnh tranh:

Bạn sẽ không sử dụng Nền tảng để phát triển bất kỳ nền tảng, ứng dụng, trang web hoặc sản phẩm cạnh tranh nào tương tự hoặc gần giống với Nền tảng.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng nếu bạn thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào nêu trên và việc đó được Công ty thông báo, thì Công ty có thể chấm dứt quyền sử dụng Nền tảng và các Tính năng của bạn và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào khác mà Công ty cho là phù hợp.

Trong trường hợp bạn là người nhận bất kỳ nội dung xúc phạm nào hoặc là nạn nhân của bất kỳ hành động nào như vậy của bất kỳ Người dùng nào khác, bạn nên báo cáo nội dung hoặc hành vi đó cho Công ty. Công ty có thể xóa nội dung xúc phạm đó và thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào khác nếu thấy phù hợp.

10. Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi từ công ty:

Đôi khi, chúng tôi có thể khuyến khích Người dùng tham gia vào một số chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá, cuộc thi, sự kiện truyền thông xã hội, tư cách thành viên (“Khuyến mãi”) do Công ty phát hành. Những Khuyến mãi này sẽ theo quyết định riêng của chúng tôi. Khuyến mãi có thể có các điều khoản và điều kiện riêng, bổ sung cho các Điều khoản này. Khuyến mãi không thể được chuyển nhượng hoặc câu lạc bộ. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ Người dùng nếu Người dùng muốn tham gia các Khuyến mãi này.

11. Giao dịch với tổ chức, cá nhân thứ ba:

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do giao dịch hoặc tương tác của bạn với các tổ chức và cá nhân bên thứ ba thông qua Nền tảng. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân bên thứ ba khác, theo đây, bạn giải phóng Công ty, cán bộ, nhân viên, đại lý và người thừa kế của Công ty khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) của mọi loại hoặc bản chất, đã biết hoặc chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và/hoặc Nền tảng.

12. Từ chối bảo hành:

Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng nền tảng cũng như các Tính năng và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và rằng nền tảng và thông tin trong đó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” hoặc “có sẵn”, không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các Bảo đảm rõ ràng và ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, Phù hợp với một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu đều được từ chối rõ ràng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên và Đại lý từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Nền tảng, các tính năng, dịch vụ và việc bạn sử dụng chúng. Công ty không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của các Tính năng và/hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc Nội dung của nền tảng hoặc dữ liệu được chia sẻ bởi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào được liên kết với Nền tảng và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ (I) lỗi, nhầm lẫn, Hoặc nội dung không chính xác, (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, thuộc bất kỳ Bản chất nào, phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng nền tảng, Tính năng và dịch vụ, (iii) bất kỳ truy cập trái phép nào đến hoặc sử dụng máy chủ của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó, (iv) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Nền tảng, (v) bất kỳ lỗi, vi rút, trojan hoặc tương tự có thể được truyền tới hoặc thông qua nền tảng bởi bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc (vi) bất kỳ Lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ tính năng nào và/hoặc các dịch vụ được hiển thị, Đã phân phối hoặc được cung cấp thông qua nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc Các dịch vụ. Công ty không bảo đảm, xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba Thông qua nền tảng hoặc bất kỳ nền tảng siêu liên kết nào hoặc được nêu trong bất kỳ biểu ngữ Hoặc quảng cáo nào khác và công ty sẽ không phải là một bên của hoặc trong chịu trách nhiệm theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và/hoặc những người dùng khác và/hoặc người bán hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba.

13. Giới hạn trách nhiệm:

Trong mọi trường hợp, công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực nào (ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do bất kỳ khía cạnh của việc bạn sử dụng nền tảng hoặc thông tin được cung cấp thông qua nền tảng đó, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ, do không thể sử dụng nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ hoặc sự gián đoạn, đình chỉ, sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý đó cũng sẽ được áp dụng đối với các thiệt hại phát sinh do các dịch vụ khác được cung cấp hoặc quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc các dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết nào trên nền tảng, cũng như do bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào, mô tả tính năng hoặc các dịch vụ nhận được thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc bất kỳ thông tin hoặc liên kết nào trên nền tảng. Những hạn chế này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Bạn đặc biệt xác nhận và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các chi tiết và nội dung của người dùng và khách hàng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ người dùng hoặc khách hàng hoặc bên thứ ba nào và nguy cơ gây hại hoặc thiệt hại từ những điều đã nói ở trên hoàn toàn thuộc về Bạn. Nền tảng này được tạo điều kiện, kiểm soát và cung cấp bởi công ty từ các cơ sở của nó ở Singapore. Các giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng bất kể mục đích thiết yếu của bất kỳ bảo hành hoặc biện pháp khắc phục có giới hạn nào ở đây không đạt được mục đích thiết yếu. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của công ty sẽ không vượt quá tổng số tiền mà khách hàng đã trả để sử dụng tính năng và/hoặc dịch vụ thông qua nền tảng dẫn đến khiếu nại đó.

14. Bồi thường:

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • Các tính năng có sẵn trên Nền tảng;

  • Vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.

  • Bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản này.

  • Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hiện hành.

  • Bất kỳ giao dịch nào (hiện tại và sau đó) giữa bạn và Công ty hoặc bất kỳ nhà quảng cáo bên thứ ba nào.

  • Việc bạn sử dụng và truy cập vào các Tính năng có sẵn trên Nền tảng.

  • Việc bạn vi phạm các Điều khoản này.

  • Việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào.

  • Việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.