Skip to main content

SLA for IChiba Global CDN Service

Trong thời hạn của Thỏa thuận khách hàng IChiba theo đó IChiba Pte.Ltd. (“IChiba”) đã đồng ý cung cấp Dịch vụ CDN của IChiba (“Dịch vụ”) cho bạn (“Thỏa thuận”), Dịch vụ sẽ tuân theo các chỉ số cấp độ dịch vụ được nêu bên dưới trong Thỏa thuận cấp độ dịch vụ này (“SLA” này ”). Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong SLA này, nhưng không được định nghĩa trong SLA này, có nghĩa như đã nêu trong Thỏa thuận.

1. Cấp độ dịch vụ

IChiba sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ với Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng không thấp hơn 99,9% trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào ("Mức dịch vụ") như được tính toán và tuân theo các loại trừ được nêu trong Phần 4 bên dưới. Thời gian hoạt động hàng tháng Tỷ lệ phần trăm sẽ được tính theo mỗi Chu kỳ thanh toán, bao gồm Dịch vụ CDN cho tất cả các miền trong tài khoản IChiba cụ thể của Khách hàng (ngoại trừ miền có khối lượng yêu cầu hàng tháng dưới 1 triệu) và được tính như sau: Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng = (1 – Thời gian ngừng hoạt động trong vòng một chu kỳ thanh toán Tổng thời gian của một chu kỳ thanh toán) × 100%.

2. Tín dụng dịch vụ

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và việc bạn tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận, trong trường hợp các Mức dịch vụ trên không được đáp ứng, bạn sẽ đủ điều kiện nhận tín dụng dịch vụ ("Tín dụng dịch vụ") như được mô tả bên dưới.

Phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng (“MUP”)Tỷ lệ phần trăm hóa đơn hàng tháng cho Dịch vụ không đáp ứng SLA sẽ được ghi có vào hóa đơn hàng tháng trong tương lai của bạn
99% ≤ MUP<99.90%10%
MUP<99%25%

Chúng tôi sẽ chỉ áp dụng bất kỳ khoản Tín dụng Dịch vụ nào đối với các khoản thanh toán Dịch vụ trong tương lai đến hạn từ bạn. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể đổi Tín dụng dịch vụ thành giờ Dịch vụ. Tín dụng dịch vụ sẽ chỉ được áp dụng và phát hành nếu số tiền tín dụng cho chu kỳ thanh toán hàng tháng hiện hành lớn hơn một đô la Mỹ (US1). Tổng số Tín dụng dịch vụ tối đa mà bạn có thể yêu cầu trong một chu kỳ thanh toán hàng tháng sẽ không vượt quá 25% phí dịch vụ hàng tháng đó. Tín dụng dịch vụ sẽ không cho phép bạn nhận bất kỳ khoản hoàn trả hoặc khoản thanh toán nào khác từ IChiba. Tín dụng dịch vụ không được chuyển nhượng hoặc áp dụng cho bất kỳ tài khoản nào khác. Bất kể điều gì trái ngược dưới đây và theo Thỏa thuận, bạn đồng ý và thừa nhận rằng Tín dụng dịch vụ (nếu đủ điều kiện) là biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất cho mọi tình trạng không có sẵn, không thực hiện hoặc lỗi khác của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ.

3. Đơn xin cấp tín dụng dịch vụ và thủ tục thanh toán

Trong thời hạn của Thỏa thuận khách hàng IChiba theo đó IChiba Pte.Ltd. (“IChiba”) đã đồng ý cung cấp Dịch vụ CDN của IChiba (“Dịch vụ”) cho bạn (“Thỏa thuận”), Dịch vụ sẽ tuân theo các chỉ số cấp độ dịch vụ được nêu bên dưới trong Thỏa thuận cấp độ dịch vụ này (“SLA” này ”). Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong SLA này, nhưng không được định nghĩa trong SLA này, có nghĩa như đã nêu trong Thỏa thuận.

  1. Cấp độ dịch vụ IChiba sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ với Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng không dưới 99,9% trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào ("Cấp độ dịch vụ") như được tính toán và tuân theo các loại trừ được nêu trong Phần 4 bên dưới. Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng sẽ được tính theo mỗi Chu kỳ thanh toán, bao gồm Dịch vụ CDN cho tất cả các miền thuộc tài khoản IChiba cụ thể của Khách hàng (ngoại trừ miền có khối lượng yêu cầu hàng tháng dưới 1 triệu) và được tính như sau: Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng = (1 – Thời gian ngừng hoạt động trong một chu kỳ thanh toán Tổng thời gian của một chu kỳ thanh toán) × 100%.
  2. Tín dụng dịch vụ Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và việc bạn tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận, trong trường hợp các Mức dịch vụ trên không được đáp ứng, bạn sẽ đủ điều kiện nhận tín dụng dịch vụ ("Tín dụng dịch vụ") như được mô tả dưới.

Chúng tôi sẽ chỉ áp dụng bất kỳ khoản Tín dụng Dịch vụ nào đối với các khoản thanh toán Dịch vụ trong tương lai đến hạn từ bạn. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể đổi Tín dụng dịch vụ thành giờ Dịch vụ. Tín dụng dịch vụ sẽ chỉ được áp dụng và phát hành nếu số tiền tín dụng cho chu kỳ thanh toán hàng tháng hiện hành lớn hơn một đô la Mỹ (US1). Tổng số Tín dụng dịch vụ tối đa mà bạn có thể yêu cầu trong một chu kỳ thanh toán hàng tháng sẽ không vượt quá 25% phí dịch vụ hàng tháng đó. Tín dụng dịch vụ sẽ không cho phép bạn nhận bất kỳ khoản hoàn trả hoặc khoản thanh toán nào khác từ IChiba. Tín dụng dịch vụ không được chuyển nhượng hoặc áp dụng cho bất kỳ tài khoản nào khác. Bất kể điều gì trái ngược dưới đây và theo Thỏa thuận, bạn đồng ý và thừa nhận rằng Tín dụng dịch vụ (nếu đủ điều kiện) là biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất cho mọi tình trạng không có sẵn, không thực hiện hoặc lỗi khác của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ.

3. Đơn xin cấp tín dụng dịch vụ và thủ tục thanh toán

Để đăng ký Tín dụng dịch vụ, bạn phải thông báo cho IChiba trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc tháng dương lịch trước đó khi bạn đủ điều kiện nhận Tín dụng dịch vụ, đồng thời cung cấp cho IChiba đầy đủ thông tin và tài liệu hỗ trợ chứng minh việc xảy ra lỗi SLA . Thông báo bằng văn bản đó cũng phải bao gồm:

  1. Dòng chữ “Yêu cầu tín dụng SLA” trong dòng chủ đề.

  2. Ngày, giờ của từng sự cố thiếu khả dụng mà bạn đang yêu cầu.

  3. Dịch vụ bị ảnh hưởng.

Nếu Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng của yêu cầu đó được chúng tôi xác nhận và thấp hơn Mức dịch vụ, thì chúng tôi sẽ cấp Tín dụng dịch vụ cho bạn trong vòng một chu kỳ thanh toán sau tháng mà yêu cầu của bạn được chúng tôi xác nhận. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu nêu trên, khả năng đủ điều kiện nhận Tín dụng dịch vụ của bạn có thể bị mất. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Tín dụng dịch vụ, IChiba sẽ có quyền đưa ra quyết định một cách thiện chí dựa trên thông tin của IChiba.