Skip to main content

Thông báo quyền riêng tư

1. Nội dung của thông báo này

Tại IChiba Global, chúng tôi tin vào sức mạnh của sự đa dạng và cam kết hướng tới một nền văn hóa hòa nhập. Trong Báo cáo phát triển bền vững của mình, chúng tôi đã cam kết xây dựng một iChiba đa dạng hơn, bởi vì chúng tôi biết rằng khi làm như vậy, chúng tôi có thể giải phóng tiềm năng của các nhóm của mình. Để giúp chúng tôi trên hành trình đến nơi chúng tôi muốn, chúng tôi đang nhờ bạn giúp hoàn thành một cuộc khảo sát về sự đa dạng. Cuộc khảo sát này là một phần trong chương trình đa dạng của chúng tôi, tập trung vào việc hiểu rõ hơn về trải nghiệm của ứng viên và phát triển quy trình tuyển dụng của chúng tôi để cải thiện kết quả công bằng. Đóng góp của bạn sẽ được đánh giá rất cao vì đây là một bước giúp xây dựng một iChiba đa dạng hơn.

Việc bạn tham gia vào cuộc khảo sát đa dạng này là hoàn toàn tự nguyện và dựa trên sự đồng ý chọn tham gia của bạn. Tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát cũng hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn quyết định tham gia, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho các mục đích của chương trình đa dạng của chúng tôi. Nếu bạn chọn không tham gia, sẽ không có tác động bất lợi nào đến ứng dụng của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Cuộc khảo sát về tính đa dạng sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến một số nhân khẩu học nhất định, bao gồm:

  • Độ tuổi

  • Giới tính

  • Dân tộc

3. Cách chúng tôi sử dụng và bảo mật thông tin

Dữ liệu đa dạng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Đối với các sáng kiến về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Là một phần trong chương trình đa dạng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu đa dạng để phân tích sự thể hiện của URG trong hệ thống nhân tài của mình và xác định các cách để tăng cường sự đa dạng trong nhóm nhân tài cũng như cải thiện kết quả công bằng của chúng tôi.

  • Theo yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu về tính đa dạng để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, chẳng hạn như báo cáo về tính đa dạng của chính phủ.

Dữ liệu đa dạng sẽ được quản lý an toàn theo cách không nhận dạng:

  • Đòn bẩy sẽ chỉ chuyển Dữ liệu đa dạng đã hủy nhận dạng cho chúng tôi: Chúng tôi xử lý và sử dụng Dữ liệu đa dạng theo cách không nhận dạng (nghĩa là không thể nhận dạng riêng lẻ). Điều này có nghĩa là chúng tôi không kết hợp Dữ liệu đa dạng với chi tiết liên hệ của bạn (ví dụ: tên, email). Chúng tôi kết hợp Dữ liệu đa dạng với Dữ liệu nhân tài khác không trực tiếp nhận dạng bạn, chẳng hạn như vị trí quốc gia bạn đã chọn trong đơn đăng ký và trạng thái đơn đăng ký của bạn.

  • Lưu trữ an toàn với quyền truy cập hạn chế: Dữ liệu Đa dạng sẽ được lưu trữ an toàn và tuân theo các biện pháp kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, trong đó dữ liệu chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tạo báo cáo tổng hợp và không xác định danh tính để giúp đạt được các sáng kiến về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

Bằng cách xem xét Thông báo này và tham gia vào cuộc khảo sát đa dạng, bạn đang cung cấp sự đồng ý chọn tham gia tự nguyện. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, nhưng điều này có thể không ảnh hưởng đến quá trình xử lý đã xảy ra hoặc Dữ liệu đa dạng đã bị hủy nhận dạng. Sẽ không có hậu quả bất lợi nào đối với đơn xin rút lại sự đồng ý của bạn.

4. Cách thức và lý do chúng tôi chia sẻ thông tin bên ngoài IChiba Global

iChiba sẽ chia sẻ Dữ liệu đa dạng ra bên ngoài Atlassian và nhóm công ty của nó cho các mục đích sau:

Các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ và chức năng cần thiết (ví dụ: AWS) và không thể sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng nào cho các mục đích độc lập của riêng họ.

Báo cáo bên ngoài. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu đa dạng tổng hợp và không xác định trong các báo cáo bên ngoài (tức là công khai) của chúng tôi.