Skip to main content

Thỏa thuận khách hàng

Thỏa thuận khách hàng này (“Thỏa thuận”) là thỏa thuận giữa công ty IChiba Global PTE (“iChiba”, “iChiba Global“ hoặc “chúng tôi”) và bạn hoặc Tổ chức của bạn (gọi chung là “Khách hàng” hoặc “bạn”), đồng thời chi phối quyền truy cập và sử dụng của bạn đối với phần mềm và Dịch vụ do iChiba Global cung cấp.

Thỏa thuận này bao gồm và kết hợp bằng cách tham chiếu: (1) Mẫu đơn yêu cầu (2) Chính sách của chúng tôi (bao gồm cả Chính sách sử dụng được chấp nhận); tùy thuộc vào (các) Dịch vụ cụ thể mà bạn đang đăng ký và/hoặc sử dụng. Mỗi Mẫu đơn yêu cầu bạn gửi tới iChiba là một đề nghị của bạn để mua Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này. iChiba Global sẽ được coi là đã chấp nhận Biểu mẫu đặt hàng nếu iChiba Global cho bạn biết rằng họ đã chấp nhận Biểu mẫu đặt hàng có liên quan bằng văn bản hoặc nếu iChiba thực hiện bất kỳ hành động nào phù hợp với việc hoàn thành Biểu mẫu đặt hàng, tại thời điểm đó, Thỏa thuận này sẽ bắt đầu và có hiệu lực ( “Ngày có hiệu lực”).

Bằng cách gửi cho iChiba một Biểu mẫu đơn yêu cầu có tham chiếu đến các điều khoản này hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, bạn đại diện, đảm bảo, bạn đã đọc, đồng ý và hiểu các điều khoản của Thỏa thuận này.

1. Sử dụng dịch vụ hoặc tài khoản

1.1 Giấy phép sử dụng

1.1.1 Khi bạn tuân thủ Thỏa thuận này, iChiba Global sẽ cấp cho bạn trong Thời hạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, không vĩnh viễn, có thể chấm dứt và không thể cấp phép lại và cho phép Người dùng được ủy quyền thực hiện , truy cập và sử dụng Phần mềm và Dịch vụ (cùng với tất cả Tài liệu liên quan).

1.1.2 Tất cả các quyền liên quan đến phần mềm hoặc dịch vụ dù đang hiện hữu hoặc chờ đến ngày có hiệu lực không được cấp cụ thể cho bạn đều thuộc quyền của iChiba Global.

1.1.3 Bạn phải đảm bảo rằng Nội dung và việc sử dụng Nền tảng cũng như Dịch vụ của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ Chính sách nào hoặc bất kỳ Luật áp dụng nào.

1.2 Dịch vụ thử nghiệm

1.2.1 Đôi khi, iChiba Global có thể cung cấp miễn phí Dịch vụ Beta cho bạn.

1.2.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

(a) quyết định truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ Beta nào là tùy theo quyết định của bạn;

(b) Dịch vụ Beta dành cho mục đích đánh giá và không dành cho mục đích sử dụng sản xuất, không được hỗ trợ đầy đủ và có thể phải tuân theo các điều khoản và phí bổ sung được đưa ra cho bạn;

(c) Dịch vụ Beta được cung cấp trên cơ sở “as-is: nguyên trạng” và as-"available - sẵn có” mà không có bất kỳ bảo hành, hỗ trợ, bảo trì, lưu trữ, thỏa thuận cấp độ dịch vụ hoặc nghĩa vụ bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) chúng tôi có thể ngừng Dịch vụ Beta bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi;

(e) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ Beta; Và

(f) bất kỳ Dịch vụ Beta nào (bao gồm cả sự tồn tại của Dịch vụ đó) có thể được coi là Thông tin Bí mật và bạn sẽ không tiết lộ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai) bất kỳ thông tin nào về, liên quan đến hoặc liên quan đến Dịch vụ Beta (bao gồm sự tồn tại của chúng), trừ khi được iChiba Global đồng ý bằng văn bản.

1.3 Dịch vụ dùng thử

1.3.1 iChiba có thể tùy từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định, cung cấp Dịch vụ dùng thử khả dụng cho bạn trong một khoảng thời gian giới hạn do iChiba Global chỉ định (“Thời gian dùng thử”). Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ dùng thử, yêu cầu iChiba cung cấp Dịch vụ dùng thử cho bạn và/hoặc chọn kích hoạt bất kỳ chức năng nào được cung cấp trong đó, bạn đồng ý và thừa nhận như sau (không ảnh hưởng đến tính tổng quát của bất kỳ điều khoản nào khác của thỏa thuận này):

(a) Dịch vụ dùng thử được cung cấp cho bạn trong thời gian dùng thử hiện hành trên cơ sở dùng thử có giới hạn hoàn toàn nhằm mục đích xem trước và đánh giá mức độ phù hợp của Dịch vụ dùng thử đối với hoạt động kinh doanh nội bộ của bạn. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu bởi iChiba Global và những người cấp phép tương ứng của họ. Khi hết thời gian dùng thử, bạn sẽ cần gửi biểu mẫu đặt hàng hoặc ký kết thỏa thuận khách hàng mới cho dịch vụ không dùng thử tương ứng (với điều kiện là iChiba Global đã cung cấp dịch vụ này cho bạn) nếu bạn muốn tiếp tục truy cập và /hoặc sử dụng các chức năng được cung cấp trong đó;

(b) Trong thời hạn của thỏa thuận này, sự thành công của dịch vụ dùng thử theo thỏa thuận này sẽ được các bên đánh giá dựa trên tiêu chí thành công và được các bên đồng ý bằng văn bản. Theo nghĩa vụ bảo mật của thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn như được quy định trong điều khoản, các bên đồng ý chia sẻ với nhau thông tin kỹ thuật và thương mại (trong phạm vi liên quan đến dịch vụ dùng thử) có thể cần thiết một cách hợp lý để đánh giá việc thực hiện thành công các tiêu chí. Trong trường hợp Tiêu chí thành công được đáp ứng đáng kể, các bên đồng ý ký kết một thỏa thuận khách hàng mới để điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ không dùng thử tương ứng của iChiba Global cho Khách hàng trong một khoảng thời gian tiếp theo (vì các bên có thể đồng ý với nhau) theo các điều khoản hiện hành của iChiba đối với các dịch vụ đó.

(c) iChiba có thể tùy từng thời điểm, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước nào, nâng cấp, chỉnh sửa, thay đổi, đình chỉ, ngừng cung cấp hoặc xóa, dù là toàn bộ hay một phần, bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ dùng thử và/hoặc bất kỳ chức năng nào được cung cấp trong đó và iChiba sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên: (i) Dịch vụ dùng thử chỉ có thể cung cấp một số tính năng, chức năng và/hoặc hạn chế so với dịch vụ không dùng thử tương ứng và có thể đi kèm với dung lượng hoặc các giới hạn khác; và (ii) bạn không thể di chuyển hoặc xuất bất kỳ dữ liệu hoặc cấu hình nào từ bất kỳ dịch vụ dùng thử nào sang bất kỳ dịch vụ không dùng thử tương ứng nào mà sau này bạn có thể đăng ký;

(d) bạn không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào kết quả của bất kỳ đánh giá nào về dịch vụ dùng thử do bạn hoặc thay mặt bạn thực hiện nhằm mục đích giám sát tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng hoặc cho bất kỳ mục đích so sánh chuẩn hoặc cạnh tranh nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của iChiba;

(e) bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, hướng dẫn, thủ tục và hướng dẫn hiện hành mà iChiba có thể chỉ định cho bạn liên quan đến điều đó vào từng thời điểm. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, quyền truy cập và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ dùng thử của bạn tùy thuộc vào: (i) tính khả dụng và khả năng phục vụ của vị trí theo thời gian; (ii) Thỏa thuận này; và (iii) bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào mà iChiba Global có thể chỉ định cho bạn;

(f) iChiba Global loại trừ rõ ràng mọi bảo đảm, đại diện, bảo hành, điều kiện, điều khoản hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay cách khác, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ dùng thử nào, bao gồm mọi bảo đảm về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và/hoặc tuân thủ mô tả. iChiba không đại diện hoặc đảm bảo rằng: (i) bất kỳ Dịch vụ dùng thử nào sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (ii) mọi Dịch vụ dùng thử sẽ luôn khả dụng, có thể truy cập, hoạt động hoặc tương tác với mọi cơ sở hạ tầng mạng, hệ thống hoặc các dịch vụ khác mà iChiba có thể cung cấp tùy từng thời điểm; và/hoặc (iii) việc bạn hoặc người dùng được ủy quyền của bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ dùng thử nào sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có bất kỳ phần mềm độc hại hoặc lỗi nào;

(g) bạn phải luôn nhanh chóng cung cấp cho iChiba bất kỳ thông tin nào (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về công ty, giao dịch hoặc thông tin khác) mà iChiba yêu cầu nhằm mục đích cung cấp bất kỳ dịch vụ dùng thử nào, giải quyết hoặc điều tra mọi phản hồi khiếu nại, tranh chấp hoặc các hoạt động gian lận hoặc cho các mục đích khác có liên quan hoặc có liên quan hoặc có thể được iChiba thông báo rõ ràng cho bạn vào từng thời điểm. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp cho iChiba liên quan đến dịch vụ dùng thử sẽ tuân thủ tất cả các định dạng, thông số kỹ thuật, giao thức và yêu cầu mà iChiba thông báo tùy từng thời điểm;

(h) Dịch vụ dùng thử có thể được cung cấp cho bạn trên cơ sở tính phí (“Dịch vụ dùng thử có tính phí”) hoặc miễn phí (“Dịch vụ dùng thử miễn phí”) theo quyết định riêng và tuyệt đối của iChiba. Nếu bạn truy cập, sử dụng, hoặc chọn kích hoạt dịch vụ dùng thử có tính phí, iChiba có thể tính phí dịch vụ theo thời gian đối với các dịch vụ được cung cấp liên quan đến dịch vụ dùng thử có tính phí đó cho bạn (và/hoặc (những) người dùng được ủy quyền của bạn)). iChiba Global sẽ có quyền lập hóa đơn cho bạn về phí dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ dùng thử có tính phí đó, tất cả đều tuân theo thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 9). Bất kỳ khoản phí dịch vụ nào đối với dịch vụ dùng thử có tính phí mà bạn phải trả cho iChiba sẽ theo cách thức và cho (các) tài khoản đó mà iChiba có thể chỉ định bằng văn bản hoặc thông báo cho bạn vào từng thời điểm;

(i) bất kể điều gì trong thỏa thuận này, đối với dịch vụ dùng thử có tính phí: (i) iChiba Global có thể đồng ý với bạn để sửa đổi tần suất thanh toán và lập hóa đơn cho phí dịch vụ hiện hành; và (ii) iChiba Global có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và sau khi thông báo bằng văn bản cho bạn, sửa đổi phí dịch vụ hiện hành mà bạn phải trả thành các mức giá khác mà iChiba có thể chỉ định.

1.4 Cập nhật

IChiba có thể cập nhật nền tảng và dịch vụ tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình để nâng cao trải nghiệm người dùng, cải thiện và đảm bảo tính bảo mật của nền tảng và dịch vụ. iChiba Global có thể thông báo cho bạn về các bản cập nhật đó theo các cách bao gồm: lời nhắc hệ thống, thông báo, tin nhắn nội bộ và cập nhật tài liệu. Nếu bạn không chấp nhận và sử dụng phiên bản cập nhật của nền tảng và dịch vụ, một số chức năng có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng đối với bạn.

1.5 Thiết bị người dùng và phần mềm bên thứ ba

1.5.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn (và thay mặt cho từng người dùng được ủy quyền):

(a) có thể yêu cầu thiết bị của riêng bạn và phần mềm bên thứ ba nhất định, cũng như kết nối internet, để truy cập và sử dụng nền tảng và dịch vụ;

(b) sẽ tự chịu trách nhiệm về (i) mọi chi phí để có được thiết bị đó và/hoặc phần mềm của bên thứ ba, (ii) mọi chi phí phát sinh từ kết nối internet của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí gói dữ liệu và phí kết nối internet), và (iii) mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng thiết bị của bạn hoặc phần mềm bên thứ ba;

(c) nếu bạn hoặc người dùng được ủy quyền sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba hoặc dịch vụ bên thứ ba nào khác cùng với nền tảng hoặc dịch vụ, thì bạn hoặc người dùng được ủy quyền đó cũng phải tuân thủ các điều khoản hiện hành mà phần mềm bên thứ ba hoặc dịch vụ bên thứ ba đó áp dụng cung cấp cho bạn;

(d) trong trường hợp bất kỳ tranh chấp bên thứ ba nào phát sinh giữa bạn hoặc người dùng được ủy quyền và bất kỳ nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba hoặc dịch vụ bên thứ ba nào, thì tranh chấp bên thứ ba đó sẽ chỉ được giải quyết giữa bạn hoặc người dùng được ủy quyền đó và các nhà cung cấp bên thứ ba đó, và bạn sẽ giải phóng iChiba khỏi tất cả các tranh chấp của bên thứ ba như vậy;

(e) IChiba Global không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào (bao gồm mọi tổn thất về dữ liệu hoặc lợi nhuận) hoặc bất kỳ hậu quả nào khác mà bạn hoặc người dùng được ủy quyền có thể phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cài đặt và/hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị và/hoặc hần mềm bên thứ ba nào.

2. Thời hạn

2.1 Thỏa thuận này, trừ khi bị chấm dứt theo Điều 13, bắt đầu vào ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục trong mười hai (12) tháng (“Thời hạn ban đầu”) và sau đó, thỏa thuận này sẽ tự động được gia hạn trong các khoảng thời gian mười hai ( 12) tháng (mỗi tháng được gọi là “Thời gian gia hạn”), trừ khi: một trong hai bên thông báo cho bên kia về việc chấm dứt, bằng văn bản, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc thời hạn ban đầu hoặc bất kỳ thời hạn gia hạn nào, trong trường hợp đó, thỏa thuận này sẽ chấm dứt khi hết thời hạn ban đầu hoặc thời gian gia hạn hiện hành; hoặc chấm dứt theo cách khác theo các quy định của thỏa thuận này; và thời hạn ban đầu cùng với mọi thời hạn gia hạn tiếp theo sẽ cấu thành “Thời hạn”.

3. Tài khoản người dùng được ủy quyền

3.1 Liên quan đến mỗi người dùng được ủy quyền, bạn cần cam kết rằng:

3.1.1 chỉ những người dùng được ủy quyền mới được cấp quyền truy cập vào nền tảng và dịch vụ theo dự kiến của thỏa thuận này;

3.1.2 mỗi người dùng được ủy quyền phải tuân thủ Chính sách chấp thuận sử dụng

3.1.3 mỗi người dùng được ủy quyền phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng và truy cập nền tảng và dịch vụ của họ và bạn phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm thỏa thuận này của bất kỳ người dùng được ủy quyền nào;

3.1.4 Nếu bạn biết rằng bất kỳ mật khẩu nào đã được cung cấp cho bất kỳ cá nhân nào không phải là người dùng được ủy quyền, thì không ảnh hưởng đến các quyền khác của iChiba, bạn sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa các mật khẩu đó và cá nhân đó sẽ không được cấp quyền truy cập vào nền tảng và dịch vụ.

4. Nghĩa vụ của khách hàng

4.1 Không giới hạn về tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn sẽ hợp tác với iChiba Global trong mọi vấn đề liên quan đến việc chúng tôi cung cấp nền tảng và/hoặc dịch vụ cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn (và chỉ trong từng trường hợp trong phạm vi cần thiết) các việc như sau:

4.1.1 cung cấp cho iChiba Global một cách kịp thời tất cả các dữ liệu, thông tin, hạng mục và tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào (dù thuộc sở hữu của bạn hay bên thứ ba) theo yêu cầu hoặc chỉ định, hoặc theo yêu cầu khác của iChiba liên quan đến việc iChiba cung cấp nền tảng và/hoặc dịch vụ cho bạn và đảm bảo rằng chúng chính xác và đầy đủ.

4.1.2 đảm bảo rằng tất cả thiết bị của bạn đều hoạt động tốt và phù hợp với mục đích sử dụng thiết bị liên quan đến việc iChiba Global cung cấp nền tảng và/hoặc dịch vụ cho bạn và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của ngành có liên quan.

4.2 Bạn chấp thuận và đồng ý rằng nếu bạn không thực hiện hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Khoản 4.1 ở trên:

4.2.1 nếu iChiba thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp nền tảng và/hoặc dịch vụ cho bạn) bị ngăn cản hoặc trì hoãn do lỗi hoặc vi phạm đó, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà iChiba có thể có, iChiba sẽ được quyền gia hạn thời gian để thực hiện nghĩa vụ của mình ít nhất bằng thời gian chậm trễ do bạn gây ra;

4.2.2 nếu bạn yêu cầu iChiba Global đẩy nhanh tiến độ để bù đắp cho bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ nào của iChiba gây ra bởi phạm vi bên bạn, các bên sẽ tham vấn để thống nhất riêng về các yêu cầu bổ sung nhân lực và gia tăng chi phí (nếu có).

4.3 Khách hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong mẫu đơn đặt hàng hiện hành, theo và phù hợp với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

5. Bảo vệ dữ liệu

5.1 Dữ liệu cá nhân thuộc về bạn

5.1.1 Quyền truy cập hoặc sử dụng trang web, nền tảng và dịch vụ của bạn (bao gồm cả người dùng được ủy quyền) tuân theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người dùng được ủy quyền bởi iChiba Global khi bạn (bao gồm cả người được ủy quyền và người dùng) truy cập hoặc sử dụng trang web, nền tảng và/hoặc dịch vụ.

5.2 Dữ liệu khách hàng

5.2.1 Trong phạm vi sử dụng trang web, nền tảng và/hoặc dịch vụ dẫn đến việc IChiba thay mặt bạn xử lý dữ liệu cá nhân, các bên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của phụ lục xử lý dữ liệu được kết hợp rõ ràng vào thỏa thuận này được tham khảo theo đây.

5.3 Dữ liệu kỹ thuật

5.3.1 iChiba Global có thể cần thu thập dữ liệu kỹ thuật từ bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng nền tảng và dịch vụ.

5.3.2 Theo đây, bạn cần cấp cho iChiba giấy phép toàn cầu không độc quyền, không bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang để:

(a) biên soạn, sử dụng, phân phối, hiển thị, lưu trữ, xử lý, sao chép hoặc tạo các sản phẩm của dữ liệu kỹ thuật;

(b) tổng hợp dữ liệu kỹ thuật với các dữ liệu khác để sử dụng ẩn danh cho các hoạt động tiếp thị và bán hàng của IChiba;

(c) khai thác dữ liệu kỹ thuật tổng hợp và/hoặc cung cấp dữ liệu kỹ thuật tổng hợp cho bên thứ ba, miễn là dữ liệu đó được trình bày ở định dạng tổng hợp và không tiết lộ danh tính của bạn hoặc khách hàng của bạn.

6. Bảo mật

6.1 Bạn đảm bảo, thừa nhận và đồng ý rằng:

6.1.1 bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật đầy đủ để bảo vệ và sao lưu nội dung trang web/ứng dụng hoặc dữ liệu trang web nguồn của mình;

6.1.2 bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi lỗ hổng bảo mật do nội dung của bạn gây ra, bao gồm mã có hại và các chương trình có hại khác, hoặc mọi lỗ hổng bảo mật phát sinh do bạn không sử dụng nền tảng và/hoặc dịch vụ theo thỏa thuận này.

6.2 iChiba Global sẽ nỗ lực về mặt thương mại để duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật phù hợp để bảo mật toàn vẹn dữ liệu của bạn.

6.3 Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

6.3.1 iChiba Global không thể đảm bảo bất kỳ hoạt động truyền tải nào do bạn thực hiện trên hoặc thông qua Internet sẽ được an toàn hoặc bảo mật;

6.3.2 bất kỳ Nội dung nào bạn gửi hoặc truyền cho chúng tôi qua Internet (bao gồm nhưng không giới hạn ở e-mail) đều không được bảo vệ bằng mã hóa và có thể dễ bị chặn trong quá trình

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1 Chung

7.1.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với:

(a) Nền tảng và Dịch vụ;

(b) bất kỳ sản phẩm nào được phát triển hoặc bắt nguồn từ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm, mã nguồn và mã đối tượng, thuật toán, mô hình dữ liệu nào (dù bất kỳ sản phẩm nào ở trên đã được phát triển bằng Dữ liệu của bạn hay chưa), công nghệ, trang web, văn bản, hình ảnh , hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, thiết kế bố cục và tài liệu điện tử, mọi Bản cập nhật hoặc tùy chỉnh đối với Nền tảng và Dịch vụ cũng như mọi tài liệu do iChiba tạo ra;

(c) mọi báo cáo hoặc dữ liệu do iChiba tạo ra trong quá trình cung cấp Nền tảng hoặc Dịch vụ cho bạn hoặc từ các thuật toán, mô hình, dữ liệu hoặc Nội dung do bạn tải lên Nền tảng;

(d) mọi ý tưởng vô hình, kiến thức còn sót lại, khái niệm, bí quyết và kỹ thuật liên quan đến hoặc học được từ việc cung cấp Nền tảng hoặc Dịch vụ của iChiba Global;

(e) mọi dữ liệu vận hành và kỹ thuật liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin đăng nhập của người dùng, hồ sơ vận hành và đơn đặt hàng dịch vụ, v.v.); thuộc về và được giao cho iChiba và vẫn là tài sản duy nhất và tuyệt đối của iChiba.

7.2 Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc được iChiba đồng ý trước bằng văn bản, bạn không được, khi sử dụng Trang web, Nền tảng hoặc Dịch vụ, thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

7.2.1 thể hiện mình là nhà sản xuất thiết bị gốc (“OEM”), nhà cung cấp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (“SaaS”), nhà cung cấp dịch vụ, người bán lại hoặc nhà phân phối Nền tảng và/hoặc Dịch vụ hoặc tham gia vào bất kỳ OEM, SaaS nào (hoặc văn phòng dịch vụ), chia sẻ thời gian, gia công phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, người bán lại hoặc các hoạt động hoặc thỏa thuận phân phối khác liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ; hoặc

7.2.2 đại diện hoặc ngụ ý rằng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ được phát triển, sở hữu hoặc sở hữu bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc loại bỏ chính bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác với tư cách là nhà phát triển, chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu của Nền tảng và/ hoặc Dịch vụ.

7.3 Phản hồi

7.3.1 Mọi Phản hồi do bạn cung cấp cho iChiba Global sẽ là tài sản duy nhất và độc quyền của iChiba và iChiba có quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ ý tưởng, bí quyết, khái niệm, kỹ thuật hoặc Quyền sở hữu trí tuệ nào khác có trong Phản hồi đó trong bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào theo quyết định của iChiba mà không có thù lao, bồi thường hoặc quy kết cho bạn, với điều kiện là những điều đã nói ở trên sẽ không tạo ra hoặc ngụ ý bất kỳ nghĩa vụ nào đối với iChiba trong việc sử dụng Phản hồi đó. Giờ đây, bạn chuyển nhượng cho iChiba với sự đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu và không bị ràng buộc bởi mọi ràng buộc đối với Quyền sở hữu trí tuệ trong Phản hồi cùng với quyền khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục khác đối với việc vi phạm các quyền đó và bạn được yêu cầu thực hiện mọi hành động hợp lý để thực hiện nhiệm vụ như vậy. Liên quan đến bản quyền trong tương lai, việc chuyển nhượng theo Khoản 7.3.1 này sẽ có hiệu lực như một sự chuyển nhượng hiện tại của bản quyền trong tương lai.

7.3.2 Nếu và trong phạm vi mà vì bất kỳ lý do gì, quyền sở hữu trí tuệ nêu trên trong phản hồi không thể được trao cho iChiba Global mặc dù bạn đã nỗ lực hết sức để đảm bảo và giành được quyền đó, thì bạn sẽ cấp cho iChiba quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể hủy ngang, không - độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng và phí giấy phép / quyền miễn phí bản quyền và giấy phép sử dụng phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ ghi công hoặc đồng ý nào.

7.4 Quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng

7.5.1 Bạn sẽ cấp cho iChiba Global trong thời hạn của thỏa thuận này, giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng và miễn phí bản quyền để sử dụng tên, logo, nhãn hiệu, dữ liệu, nội dung hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của tổ chức của bạn (“Quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng”) nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn và các mục đích được nêu trong Điều 7.5.1 này. Trong phạm vi mà bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy thuộc sở hữu của một người không phải là bạn, bạn sẽ có và tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã tham gia vào các thỏa thuận như vậy với những người đó có thể được yêu cầu để cấp các quyền và giấy phép này cho iChiba.

7.5.2 Bất kể điều gì trái ngược ở đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng iChiba có thể làm trong Thời hạn:

(a) hiển thị tên, nhãn hiệu, logo và nội dung có tính chất tương tự của bạn trên trang web của iChiba và các tài sản tiếp thị có liên quan với tư cách là khách hàng của Dịch vụ;

(b) sử dụng và xuất bản lời chứng thực, Phản hồi và nghiên cứu điển hình của bạn về Dịch vụ trong các ấn phẩm, bài thuyết trình và tài sản tiếp thị được iChiba sử dụng; Và

(c) đưa bạn làm tài liệu tham khảo của iChiba Global trong báo giá, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị công nhận hoặc giải thưởng hoặc các tài liệu khác có tính chất tương tự.

8. Tính khả dụng của Nền tảng và Dịch vụ

8.1 Tùy thuộc vào bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào khác được quy định trong Thỏa thuận này, iChiba Global sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Nền tảng và Dịch vụ cho bạn. Bất kể những điều đã nói ở trên, trừ trường hợp đã được thỏa thuận rõ ràng với Khách hàng, Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng".

8.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ sẽ không bị coi là không khả dụng và iChiba sẽ không bị coi là không cung cấp Nền tảng và/hoặc Dịch vụ hoặc chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn không thể truy cập hoặc việc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ bị ảnh hưởng do, toàn bộ hoặc một phần do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:

 • thất bại của khách hàng;

 • thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình;

 • thời gian chết đột xuất;

 • Sự kiện bất khả kháng;

 • Hành động của bên thứ ba;

 • IChiba Global vô hiệu hóa, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 9; hoặc

 • bất kỳ lỗi, gián đoạn, ngừng hoạt động hoặc sự cố nào khác với bất kỳ phần mềm, phần cứng, hệ thống, mạng, cơ sở hoặc các hạng mục khác không do iChiba cung cấp.

8.3 Để tránh nghi ngờ, iChiba hoặc Chi nhánh của iChiba sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào trong việc thực hiện Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trong phạm vi mà lỗi đó là do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót khác của Khách hàng.

9. Thanh toán

9.1 Hóa đơn và Thanh toán

9.1.1 iChiba có quyền lập hóa đơn cho bạn về Phí dịch vụ theo giá, điều khoản và tần suất hiện hành tại thời điểm đó như được quy định trong Mẫu đơn đặt hàng hoặc theo quy định khác theo Thỏa thuận này. Các Bên đồng ý rằng, bất kể có bất kỳ điều khoản nào trái ngược, iChiba Global sẽ không có nghĩa vụ phải lập hóa đơn cho Khách hàng trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào và việc iChiba chậm trễ hoặc không gửi hóa đơn cho Khách hàng sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền thu nợ của iChiba, và nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ của Khách hàng.

9.1.2 Theo Điều khoản 9.2, bạn phải thanh toán Phí dịch vụ theo các điều khoản và trước ngày như được nêu trong Mẫu đơn đặt hàng hoặc theo quy định khác theo Thỏa thuận này. Tất cả các khoản phí ngân hàng sẽ do Khách hàng chịu. Trừ khi được quy định khác ở đây hoặc trong Mẫu đơn đặt hàng, nghĩa vụ thanh toán không thể hủy bỏ và Phí dịch vụ đã thanh toán không được hoàn lại. Trong trường hợp hóa đơn không ghi ngày đến hạn thanh toán, Khách hàng phải thanh toán Phí dịch vụ ghi trong hóa đơn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn.

9.1.3 Để tránh nghi ngờ, Khách hàng phải chịu trách nhiệm và thanh toán tất cả các khoản phí ngân hàng, giao dịch và xử lý thanh toán dưới mọi hình thức liên quan đến việc thanh toán Phí dịch vụ.

9.1.4 Nếu Khách hàng không thanh toán khi đến hạn, thì không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của iChiba, iChiba Global sẽ có quyền đình chỉ quyền truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Khách hàng và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức.

9.2 Hóa đơn bị tranh chấp

9.2.1 Nếu bạn tranh chấp bất kỳ số tiền nào trong hóa đơn được phát hành theo Thỏa thuận này, bạn sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho iChiba trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày lập hóa đơn (“Thông báo Tranh chấp”).

9.2.2 Thông báo tranh chấp sẽ nêu rõ số tiền tranh chấp và căn cứ của tranh chấp.

9.2.3 Nếu bạn không đưa ra bất kỳ Thông báo tranh chấp nào trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận tính chính xác của hóa đơn và từ bỏ quyền tranh chấp của mình.

9.2.4 Bất chấp mọi Thông báo Tranh chấp, bạn phải thanh toán mọi số dư của hóa đơn không có tranh chấp theo các điều khoản được quy định trên Trang web.

9.2.5 Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo Tranh chấp, Các Bên sẽ tham khảo ý kiến của nhau, đàm phán trên tinh thần thiện chí và cố gắng hết sức để nhanh chóng giải quyết bất kỳ khoản tiền tranh chấp nào.

9.2.6 Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên tham vấn (hoặc thời gian dài hơn có thể được các Bên thống nhất), một trong hai Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết theo Điều 17 .

9.3 Thanh toán trễ

9.3.1 Nếu bất kỳ số tiền nào bạn nợ theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác đối với bất kỳ Nền tảng và/hoặc Dịch vụ toàn cầu iChiba nào quá hạn từ ba mươi (30) ngày trở lên (hoặc quá hạn mười (10) ngày trở lên trong trường hợp số tiền bạn nợ đã ủy quyền cho iChiba tính phí vào tài khoản ngân hàng của mình), iChiba có thể, không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

(a) tính lãi suất 1% mỗi tháng (hoặc tỷ lệ cao nhất được pháp luật cho phép, nếu ít hơn), đối với số tiền quá hạn kể từ và bao gồm cả ngày số tiền đó đến hạn và phải trả cho đến ngày và bao gồm cả ngày thanh toán thực tế (“Trễ hạn Lãi Suất Thanh Toán”);

(b) đẩy nhanh tất cả các nghĩa vụ phí chưa thanh toán của bạn theo các thỏa thuận đó để tất cả các nghĩa vụ đó đến hạn và phải trả ngay lập tức; và/hoặc

(c) vô hiệu hóa Tài khoản của bạn và/hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và Dịch vụ, cho đến khi số tiền đó được thanh toán đầy đủ.

9.4 Thuế và Tổng cộng

9.4.1 Trừ khi có quy định khác, phí và giá của iChiba không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí, nghĩa vụ hoặc đánh giá tương tự nào của chính phủ về bất kỳ bản chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị gia tăng, bán hàng, dịch vụ, sử dụng hoặc thuế khấu trừ, có thể đánh giá bởi bất kỳ khu vực tài phán địa phương, tiểu bang, tỉnh, liên bang hoặc nước ngoài nào (gọi chung là “Thuế”). Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại Thuế liên quan đến giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng của mình dưới đây.

9.4.2 Nếu Luật hiện hành yêu cầu bù trừ, yêu cầu phản tố, khấu trừ hoặc giữ lại, bạn sẽ cộng gộp số tiền có liên quan để đảm bảo rằng iChiba nhận được toàn bộ số tiền mặt mà lẽ ra họ sẽ nhận được nếu không có khoản khấu trừ hoặc giữ lại đó.

9.5 Tắt

9.5.1 Tất cả số tiền phải trả theo Thỏa thuận này phải được thanh toán miễn phí và rõ ràng, và không bù trừ, yêu cầu phản đối, khấu trừ hoặc giữ lại đối với bất kỳ khoản thuế, hạn chế kiểm soát tiền tệ hoặc khoản khấu trừ nào khác.

10. Bảo mật

10.1 Theo Khoản 10.2, mỗi Bên sẽ coi tất cả Thông tin mật là tuyệt đối bí mật và không được tiết lộ Thông tin mật cho bất kỳ người nào.

10.2 Một Bên có thể tiết lộ Thông tin Bảo mật:

(a) nếu và trong phạm vi yêu cầu của luật pháp hoặc lệnh của tòa án, hoặc bởi bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc cơ quan quản lý hoặc chính phủ nào mà bên đó là đối tượng, bất kể ở đâu; hoặc

(b) trên cơ sở cần thiết và với các điều kiện bảo mật cho các cố vấn chuyên nghiệp, kiểm toán viên và chủ ngân hàng của Bên đó; hoặc

(c) nếu Thông tin bí mật đó đã được đưa vào phạm vi công cộng mà không phải do vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc

(d) với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia.

10.3 Các hạn chế trong Khoản 10 này sẽ tiếp tục được áp dụng sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn (tuy nhiên phát sinh) mà không có giới hạn về thời gian.

11. Tuyên bố và Bảo đảm

11.1 Mỗi Bên đại diện và đảm bảo rằng:

11.1.1 nó có toàn quyền, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận này, cấp các quyền và giấy phép được cấp dưới đây và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình dưới đây;

11.1.2 Thỏa thuận này, khi được ký kết, sẽ cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và ràng buộc đối với Bên đó (và trong trường hợp của Người dùng được ủy quyền, đối với Tổ chức của Người dùng được ủy quyền), theo các điều khoản ở đây;

11.1.3 nó đã và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, sự đồng ý và quyền cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; Và

11.1.4 nó sẽ tuân thủ Luật hiện hành áp dụng cho việc cung cấp hoặc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của nó, nếu có.

11.2 Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản IChiba ký kết các thỏa thuận tương tự với bên thứ ba hoặc phát triển, sử dụng, bán hoặc cấp phép độc lập các tài liệu, sản phẩm và/hoặc dịch vụ tương tự như những gì được cung cấp theo Thỏa thuận này.

11.3 Ngoài ra, Khách hàng tuyên bố và bảo đảm với iChiba rằng: (a) Thỏa thuận này không và sẽ không xung đột với bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng đối với bất kỳ bên thứ ba nào; (b) nó sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động hoặc thực tiễn nào làm mất uy tín hoặc giảm giá trị danh tiếng hoặc thiện chí của iChiba Global và/hoặc các Chi nhánh của iChiba Global; và (c) nó tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành

12. Đình chỉ

12.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

12.1.1 iChiba có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn hoặc việc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ (“Tạm dừng”) nếu iChiba được bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào hướng dẫn làm như vậy hoặc nếu iChiba tin tưởng hoặc xác định một cách hợp lý rằng:

(a) bạn vi phạm Thỏa thuận này, bất kỳ Chính sách nào hoặc bất kỳ Luật áp dụng nào, hoặc nếu có bất kỳ căn cứ nào khác để đình chỉ Tài khoản của bạn và quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn vào Nền tảng và/hoặc Dịch vụ theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Chính sách nào đã bị vi phạm thỏa mãn;

(b) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ làm gián đoạn hoặc gây ra mối đe dọa đáng kể đối với chức năng, bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của Nền tảng và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc ứng dụng nào trong Nền tảng và/hoặc Dịch vụ. Nền tảng và/hoặc Dịch vụ hoặc cho bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung cấp nào của iChiba (bao gồm cả bạn); hoặc

(c) bạn đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Khoản 9.

12.1.2 Mặc dù iChiba sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thiết lập lại Dịch vụ ngay sau khi iChiba xác định rằng vấn đề gây ra việc Đình chỉ đã được giải quyết, iChiba sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, Tổn thất nào (bao gồm mọi tổn thất về dữ liệu hoặc lợi nhuận ) hoặc bất kỳ hậu quả nào khác mà bạn có thể phải gánh chịu do bị Đình chỉ.

12.1.3 Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí và lệ phí mà bạn phải chịu trong thời gian Tạm dừng và sẽ không được hưởng bất kỳ khoản giảm nào đối với các khoản phí và lệ phí hoặc tín dụng dịch vụ đó trong thời gian Tạm dừng.

13. Chấm dứt

13.1 Chấm dứt vì lợi ích

13.1.1 Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất ba mươi (30) ngày cho chúng tôi và đóng Tài khoản của bạn đối với tất cả các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

13.1.2 iChiba có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất mười bốn (14) ngày cho bạn.

13.2 Chấm dứt vì Nguyên nhân

13.2.1 Một trong hai Bên có thể thông báo bằng văn bản cho Bên kia chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức nếu:

(a) Bên kia vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này và trong trường hợp vi phạm có khả năng khắc phục được đã không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có yêu cầu khắc phục bằng văn bản;

(b) Bên kia đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này mà không có khả năng khắc phục;

(c) Bên kia trở thành đối tượng của Sự Kiện Mất Khả Năng Thanh Toán;

(d) Bên kia bị pháp luật ngăn cản hoặc cấm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; hoặc

(e) một trong hai Bên bị Sự kiện bất khả kháng ngăn cản việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này trong hơn ba mươi (30) ngày.

13.2.2 Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay khi có thông báo cho bạn:

(a) nếu chúng tôi có quyền đình chỉ Tài khoản của bạn;

(b) nếu chúng tôi được chỉ đạo làm như vậy bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào; hoặc

(c) nếu chúng tôi ngừng cung cấp Nền tảng hoặc Dịch vụ.

13.3 Ảnh hưởng của việc Chấm dứt

13.3.1 Khi chấm dứt Thỏa thuận:

(a) tất cả các giấy phép do iChiba cấp cho bạn và tất cả các quyền của bạn theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức;

(b) bạn sẽ ngay lập tức đóng tất cả các Tài khoản Người dùng được Cấp phép đối với Nền tảng và tất cả Dịch vụ, đồng thời ngừng sử dụng và đảm bảo mỗi Người dùng được Cấp phép ngừng sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ;

(c) bất kỳ và tất cả phần mềm do iChiba Global hoặc Chi nhánh của iChiba Global cung cấp dưới đây, bao gồm mọi bản sao hoặc bản dịch của chúng, ở bất kỳ định dạng nào, sẽ do iChiba Global lựa chọn và do bạn chịu chi phí, được trả lại ngay cho iChiba hoặc bị bạn tiêu hủy;

(d) theo yêu cầu bằng văn bản của iChiba, bạn phải trả lại hoặc hủy một cách an toàn tất cả Thông tin mật mà bạn đã nhận được từ iChiba và xác nhận với iChiba rằng điều này đã được thực hiện; Và

(e) bạn sẽ xóa tất cả Nội dung (bao gồm cả Thông tin bí mật của bạn) khỏi Nền tảng trong khoảng thời gian được iChiba thông báo cho bạn, với điều kiện là iChiba sẽ có quyền cho phép bạn truy cập vào Nội dung của mình tùy thuộc vào việc bạn thanh toán bất kỳ khoản nợ chưa thanh toán nào. tiền cho iChiba Global.

Để tránh nghi ngờ, bất kỳ sự chấm dứt nào của Thỏa thuận này (dù xảy ra như thế nào) sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào của bất kỳ Bên nào (bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán theo Điều 9) cũng như không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc việc tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào của đây rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt như vậy.

13.3.2 Phí chấm dứt hợp đồng. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt như vậy, Khách hàng sẽ thanh toán cho iChiba Phí chấm dứt trong trường hợp:

(a) Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Mẫu đơn đặt hàng nào bị iChiba chấm dứt do vi phạm nghiêm trọng, Sự kiện mất khả năng thanh toán hoặc thay đổi Quyền kiểm soát của Khách hàng; hoặc

(b) Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Mẫu đơn đặt hàng nào bị Khách hàng chấm dứt mà không có lý do.

13.3.3 Các điều khoản sau sẽ vẫn có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn: Điều khoản 5 (Bảo vệ dữ liệu), 7 (Quyền sở hữu trí tuệ), 10 (Bảo mật), 14 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm), 15 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 16 (Bồi thường) , 17 (Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp), và 18 (Điều khoản chung).

14. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

14.1 iChiba không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ, đồng thời từ chối cụ thể và loại trừ tất cả các bảo đảm, tuyên bố, điều kiện ngụ ý và tất cả các điều khoản khác dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định hoặc luật chung bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, kịp thời, hiệu quả, chính xác hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Đặc biệt, iChiba không đảm bảo rằng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoạt động không bị gián đoạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc dịch vụ nào khác, sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ người nào (bao gồm cả Quyền sở hữu trí tuệ ), sẽ an toàn, chính xác, đầy đủ, cập nhật, hiệu quả, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc sẽ không chứa bất kỳ mã độc hại nào. Không có thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc lời khuyên nào được đưa ra bởi iChiba Global hoặc đại diện của nó sẽ tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào. Việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ hoàn toàn do bạn chịu rủi ro.

14.2 Điều khoản 14 này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được Luật áp dụng cho phép.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

15.1 iChiba hoặc Chi nhánh của iChiba sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào trong việc cung cấp Nền tảng và/hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trong phạm vi mà lỗi đó là do bạn không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót của bạn.

15.2 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ trách nhiệm pháp lý của iChiba đối với:

 • tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của iChiba:

 • gian lận hoặc xuyên tạc gian lận; và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà pháp luật không thể loại trừ.

15.3 Theo Điều khoản 15.1 và 15.2, trong mọi trường hợp, iChiba sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, tăng cường hoặc các thiệt hại khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại do mất mát hoặc gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu, mất thiện chí, mất danh tiếng kinh doanh, mất lợi nhuận hoặc chi phí của bên thứ ba), theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết khác phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đối với việc sử dụng của bạn của Nền tảng hoặc Dịch vụ, ngay cả khi IChiba đã được thông báo về nguy cơ xảy ra những thiệt hại đó.

15.4 Theo Điều 15.1 đến 15.3 (bao gồm) và trong phạm vi tối đa được Luật áp dụng cho phép:

15.4.1 Trách nhiệm tổng hợp tối đa của iChiba đối với bạn phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ; Và

15.4.2 tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của bạn đối với iChiba; cho dù trong hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), hợp đồng, xuyên tạc, bồi thường hoặc theo cách khác sẽ được giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp và sẽ không vượt quá tổng số tiền mà bạn đã trả cho iChiba để sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi có yêu cầu đầu tiên.

15.5 Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng các tuyên bố từ chối trách nhiệm trong Điều 14, các giới hạn trách nhiệm pháp lý trong Điều 15 này và trong các điều khoản khác của Thỏa thuận này và việc phân bổ rủi ro ở đây là các yếu tố thiết yếu của thỏa thuận giữa các bên, nếu không có iChiba sẽ không có được được ký kết trong Thỏa thuận này.

16. Bồi thường

16.1 Bạn phải bồi thường và tại mọi thời điểm sau đây giữ cho iChiba và các Chi nhánh của IChiba (bao gồm cả cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ) (mỗi bên gọi là “Bên được bồi thường”) được bồi thường đối với bất kỳ và tất cả các Tổn thất, thiệt hại, hành động, tố tụng, chi phí trực tiếp và gián tiếp. khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý (bao gồm toàn bộ chi phí pháp lý trên cơ sở luật sư và khách hàng của chính mình) mà Bên được bồi thường có thể phải gánh chịu hoặc gánh chịu hoặc bị bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm cả bạn) khẳng định chống lại Bên được bồi thường, về bất kỳ vấn đề nào hoặc sự kiện bất kỳ phát sinh từ, trong quá trình, do lý do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng (hoặc lạm dụng) Nền tảng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Chính sách nào, bất kỳ vi phạm nào của bạn của Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm và giao ước do bạn đưa ra ở đây.

16.2 Theo Điều khoản 16.4, iChiba sẽ bảo vệ bạn trước khiếu nại rằng việc bạn sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào và sẽ bồi thường cho bạn tất cả số tiền được trao cho bạn trong phán quyết cuối cùng hoặc giải quyết tranh chấp. khiếu nại đó với điều kiện là:

 • IChiba được thông báo ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại nào như vậy;

 • bạn cung cấp tất cả sự hợp tác hợp lý cho iChiba trong việc bảo vệ và giải quyết khiếu nại đó;

 • BytePlus được trao quyền duy nhất để bảo vệ hoặc giải quyết khiếu nại; Và

 • khiếu nại về cáo buộc vi phạm không dựa trên bất kỳ trường hợp nào được liệt kê trong Khoản 16.4.

16.3 Nếu Nền tảng và/hoặc Dịch vụ trở thành hoặc, theo quan điểm hợp lý của iChiba, có khả năng trở thành đối tượng của bất kỳ khiếu nại nào, iChiba có thể, theo quyết định riêng của mình và bằng tùy chọn và chi phí của mình:

 • mua cho bạn quyền tiếp tục sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ như được quy định trong Thỏa thuận này;

 • thay thế hoặc sửa đổi Nền tảng và/hoặc Dịch vụ để sử dụng nó theo Thỏa thuận này mà không vi phạm; hoặc

 • với thông báo trước ba mươi (30) ngày cho bạn, chấm dứt Thỏa thuận này và hoàn trả cho bạn, bằng cùng loại tiền mà các khoản phí đã được thanh toán, mọi Phí dịch vụ mà bạn đã thanh toán cho phần còn lại của Thời hạn sau ngày chấm dứt có hiệu lực, và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí giao dịch ngân hàng áp dụng.

16.4 Trong mọi trường hợp, iChiba, nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của iChiba sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn trong phạm vi vi phạm bị cáo buộc dựa trên:

 • Thất bại của Khách hàng;

 • sửa đổi Nền tảng, Dịch vụ hoặc Tài liệu bởi bất kỳ ai khác ngoài iChiba;

 • việc bạn sử dụng Nền tảng, Dịch vụ hoặc Tài liệu theo cách trái với hướng dẫn mà iChiba đưa ra cho bạn; hoặc

 • việc bạn sử dụng Nền tảng, Dịch vụ hoặc Tài liệu sau khi có thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế từ iChiba hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền thích hợp nào.

16.5 Các khoản từ 16.2 đến 16.4 (bao gồm) nêu rõ trách nhiệm pháp lý duy nhất của iChiba đối với và các biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn đối với iChiba đối với các khiếu nại vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ.

17. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

17.1 Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này và bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Singapore mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào của điều khoản hoặc quy tắc pháp luật của Singapore (hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác) sẽ dẫn đến việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoài các luật của Cộng hòa Singapore.

17.2 Giải quyết tranh chấp. Các Bên đồng ý không hủy ngang rằng mọi khiếu nại, tranh cãi hoặc tranh chấp (“Tranh chấp”) phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc bất kỳ mẫu đơn đặt hàng nào, bao gồm cả sự tồn tại, hình thành, hiệu lực, giải thích, thực hiện hoặc chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Mẫu đơn đặt hàng nào hoặc hậu quả của việc vô hiệu và cũng bao gồm mọi Tranh chấp liên quan đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Mẫu đơn đặt hàng nào, sẽ được đề cập và giải quyết cuối cùng bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore quản lý theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore đang có hiệu lực, các quy tắc này được coi là được đưa vào bằng cách tham chiếu trong điều khoản này. Trụ sở của trọng tài sẽ là Singapore. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên và ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh. Không có nội dung nào trong điều khoản này ngăn cản các Bên nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền về các biện pháp tạm thời hoặc tạm thời hoặc biện pháp khẩn cấp có thể cần thiết để bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của một Bên hoặc các quyền khác là đối tượng của Tranh chấp. Quyết định của hội đồng trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các Bên và không Bên nào được kháng cáo quyết định đó.

18. Điều khoản chung

18.1. Chuyển nhượng và thầu phụ

18.1.1 Theo Khoản 18.1.2, không Bên nào được chuyển nhượng, đổi mới, chuyển giao hoặc ủy quyền bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

18.1.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền, bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi, ủy quyền vận hành và cung cấp Trang web, Nền tảng và/hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) cho bất kỳ Chi nhánh, người kế nhiệm nào của chúng tôi. hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (“Nhà cung cấp thay thế”). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự ủy quyền như vậy. Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web, Nền tảng và sử dụng Dịch vụ sau khi được thông báo về sự ủy quyền đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ áp dụng những sửa đổi phù hợp để điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn và Nhà cung cấp Thay thế cũng như việc bạn sử dụng và truy cập Trang web, nền tảng và/hoặc Dịch vụ, lưu ý rằng tất cả các tham chiếu trong Thỏa thuận này đến “iChiba”, “iChiba Global”, “chúng tôi” sẽ được thay thế bằng tham chiếu đến Nhà cung cấp thay thế đó.

18.2 Chống hối lộ và tham nhũng. Các Bên đảm bảo và tuyên bố rằng họ và các Chi nhánh của họ sẽ không, cũng như bất kỳ cán bộ, nhân viên, cổ đông, đại diện, đại lý hoặc nhà thầu nào của họ (“Các Bên liên kết”) cam kết, ủy quyền hoặc cho phép bất kỳ hành động nào liên quan đến việc đàm phán, ký kết hoặc việc thực hiện Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận liên quan nào có thể khiến Bên kia và/hoặc các Bên liên quan của Bên đó vi phạm bất kỳ Luật Chống Hối lộ nào. Nghĩa vụ này áp dụng, ngoài những điều khác, đối với các khoản thanh toán bất hợp pháp bao gồm các khoản thanh toán bôi trơn cho Công chức hoặc cộng sự, gia đình hoặc bạn thân của họ.

18.3 Kiểm soát Xuất khẩu và Xử phạtvà (đối với Khách hàng doanh nghiệp) mà bạn đại diện để đảm bảo rằng các Bên liên kết của bạn tuân thủ như nhau. (b) Bạn tuyên bố rằng, tại thời điểm ký Thỏa thuận này, bạn không phải chịu bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc chương trình có liên quan nào được duy trì bởi các cơ quan chính phủ hiện hành, không phải là một cơ quan liên quan đến quân sự và không thuộc sở hữu, kiểm soát bởi, hoặc hành động cho hoặc trên thay mặt cho một hoặc nhiều người/tổ chức đó. (c) Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bất kỳ vi phạm nào đối với các cam kết và tuyên bố ở trên sẽ là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

18.4 Không Miễn trừ. Việc từ bỏ vi phạm hoặc vi phạm theo Thỏa thuận này sẽ không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó. Việc một trong hai Bên không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó.

18.5 Xung đột. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Thỏa thuận này và bất kỳ Chính sách nào, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ kiểm soát và chiếm ưu thế trong phạm vi mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn đó ngoại trừ trong phạm vi Chính sách nêu rõ ràng và cụ thể ý định thay thế Thỏa thuận này trên một vấn đề cụ thể. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Thỏa thuận này và bất kỳ Điều khoản cụ thể nào của Dịch vụ áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ nào, Điều khoản cụ thể của Dịch vụ sẽ kiểm soát và chiếm ưu thế trong phạm vi mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn đó.

18.6 Tính nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các phần còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

18.7 Bất khả kháng. Không Bên nào trong hợp đồng này phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này do Sự kiện bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng sẽ thông báo ngay cho Bên kia khi biết về Sự kiện bất khả kháng với thông báo đó bao gồm thông tin chi tiết về các tình huống dẫn đến Sự kiện bất khả kháng. Nếu việc chậm trễ hoặc không thực hiện do Sự kiện bất khả kháng tiếp tục kéo dài hơn ba mươi (30) ngày, thì một trong hai Bên sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này. Không Bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bên kia đối với việc chấm dứt Thỏa thuận này do Sự kiện Bất khả kháng.

18.8 Các bên độc lập. Các bên thừa nhận và đồng ý rằng họ đang giao dịch với nhau theo Thỏa thuận này với tư cách là nhà thầu độc lập. Không nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra hoặc được coi là tạo ra quan hệ đối tác, đại lý, liên doanh hoặc mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động giữa các Bên và không Bên nào có thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý để ràng buộc hoặc đại diện cho bên kia dưới bất kỳ hình thức nào.

18.9 Thông báo. Bất kỳ thông báo nào được đưa ra theo Thỏa thuận này từ bạn tới iChiba sẽ được lập thành văn bản và được ký bởi hoặc thay mặt cho tổ chức của bạn và sẽ được tống đạt bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi bằng cách chuyển phát có ghi âm trả trước tới iChiba theo địa chỉ như đã nêu trong Mẫu đơn đặt hàng hoặc một địa chỉ thay thế như đã thông báo cho bạn bằng văn bản trong Thời hạn. Bất kỳ thông báo nào được iChiba đưa ra theo Thỏa thuận này cho bạn phải bằng văn bản và:

18.9.1 Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin liên hệ được nêu trong chi tiết Tài khoản của bạn là đúng, chính xác, đầy đủ và cập nhật. BytePlus sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu bạn không thể nhận được bất kỳ thông báo kinh doanh, dịch vụ khách hàng, xử lý khiếu nại, điều phối tranh chấp, hỗ trợ kỹ thuật, v.v. nào từ chúng tôi một cách kịp thời vì thông tin liên hệ của bạn là không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc bất kỳ hoàn cảnh tương tự khác; Và

18.9.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng iChiba sẽ có quyền gửi thông báo cho bạn thông qua một hoặc nhiều phương tiện khả thi về mặt thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo trên web, email, tin nhắn hệ thống, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại, thông báo đẩy, v.v. sẽ được coi là bạn đã nhận được sau khi nó đã được gửi đi.

18.10 Sửa đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này, chẳng hạn như khi chúng tôi cập nhật chức năng của Dịch vụ hoặc khi có những thay đổi về quy định. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp thông báo hợp lý cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa thuận này, chẳng hạn như bằng e-mail và/hoặc đặt thông báo trên trang web/nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn nên xem Thỏa thuận này thường xuyên để kiểm tra những thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày "Thời gian cập nhật" ở đầu Thỏa thuận này, phản ánh ngày có hiệu lực của Thỏa thuận mới. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau ngày ký Thỏa thuận mới cấu thành việc bạn chấp nhận Thỏa thuận mới. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận mới, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng tất cả Dịch vụ.

18.11 Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó cũng như tất cả các cam kết, tuyên bố, bảo đảm và điều kiện trước đó được đưa ra hoặc đưa ra bởi hoặc thay mặt cho một trong hai Bên đối với bên kia, liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này, dù bằng miệng hay bằng văn bản, rõ ràng hoặc ngụ ý. Mỗi bên thừa nhận rằng, khi tham gia Thỏa thuận này, họ không dựa vào và sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào (dù được thực hiện một cách vô ý hay cẩu thả) không được quy định trong Thỏa thuận này.

18.12 Đối tác. Thỏa thuận này có thể được thực hiện với số lượng bản sao bất kỳ, mỗi bản được gộp lại và khi được chuyển cho các Bên theo đây sẽ tạo thành một và cùng một tài liệu. Một trong hai Bên có thể tham gia Thỏa thuận này bằng cách thực hiện bất kỳ đối tác nào như vậy nhưng Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực cho đến khi mỗi Bên thực hiện ít nhất một (1) đối tác.

18.13 Quyền của bên thứ ba. Bất kỳ người nào không phải là một bên của Thỏa thuận này (dù người đó có được nêu tên, đề cập đến hoặc xác định theo cách khác hay không hoặc sẽ tạo thành một phần của nhóm người được nêu tên, đề cập đến hoặc xác định trong Thỏa thuận này) sẽ không có bất kỳ quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) để thực thi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của nó.

19. Định nghĩa và Giải thích

19.1 Định nghĩa Trong Thỏa thuận này, các từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa tương ứng được chỉ định cho chúng dưới đây:

Chi nhánh” có nghĩa là, liên quan đến một Bên, bất kỳ thực thể kinh doanh nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với Bên đó. Đối với các mục đích đã nói ở trên, “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn năm mươi phần trăm (50%) số chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc vốn cổ phần đang lưu hành của thực thể kinh doanh đó hoặc vốn chủ sở hữu hoặc quyền sở hữu tương đương khác.

Luật Chống Hối lộ” có nghĩa là Đạo luật Phòng chống Tham nhũng năm 1960 của Singapore và bất kỳ luật hoặc quy định chống tham nhũng hoặc chống hối lộ nào khác áp dụng cho một trong hai Bên.

Luật áp dụng” có nghĩa là bất kỳ luật, quy định và mệnh lệnh nào, kể cả ở cấp tiểu bang và địa phương, là bắt buộc trong Lãnh thổ.

Người dùng được ủy quyền” có nghĩa là những nhân viên, đại lý và nhà thầu độc lập được bạn ủy quyền sử dụng Nền tảng, Dịch vụ và Tài liệu.

Chính sách sử dụng được chấp nhận” có nghĩa là chính sách có tại: https://docs.ichiba.net/docs/legal/customer-agreement (và bất kỳ vị trí kế thừa hoặc liên quan nào do chúng tôi chỉ định), vì chính sách này có thể được chúng tôi cập nhật từ thỉnh thoảng.

Dịch vụ Beta” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào do iChiba cung cấp cho Khách hàng được chỉ định rõ ràng là beta, thử nghiệm, phát hành giới hạn, truy cập sớm hoặc theo mô tả tương tự.

Thông tin Bảo mật” có nghĩa là tất cả thông tin bí mật không công khai ở dạng nói, viết, đồ họa, điện tử hoặc hình thức khác bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kinh doanh, tài chính và thương mại trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khái niệm kinh doanh, giá cả và phương pháp định giá , tiếp thị và thông tin khách hàng, dự đoán và dự báo tài chính, dữ liệu và thông tin kỹ thuật, công thức, phân tích, bí mật thương mại, ý tưởng, phát minh, khám phá, phương pháp, quy trình, bí quyết, chương trình máy tính, mã nguồn, sản phẩm, thiết bị, lộ trình sản phẩm , nguyên mẫu, mẫu, thiết kế, bảng dữ liệu, sơ đồ, cấu hình, thông số kỹ thuật, kỹ thuật, bản vẽ và bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được tiết lộ, cho dù bằng miệng, trực quan hay bằng văn bản. Trong số những thứ khác, iChiba coi mã nguồn và mã đối tượng, chương trình phần mềm, quy trình, thuật toán, phương pháp và bí quyết liên quan cũng như kiến thức còn lại được phát triển, tạo hoặc sử dụng bởi iChiba hoặc các đại lý của iChiba liên quan đến hiệu suất của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi sản phẩm phần mềm, nền tảng xử lý hoặc các công cụ khác có tên trong Thỏa thuận này và mọi tài liệu liên quan bao gồm mọi sửa đổi, cải tiến, phiên bản mới hoặc sản phẩm phái sinh của chúng và tất cả bí mật thương mại, bản quyền, bằng sáng chế và các quyền sở hữu và trí tuệ khác trong đó như Thông tin mật của iChiba. Để tránh nghi ngờ, “Thông tin bí mật” bao gồm tất cả thông tin được đánh dấu là bí mật.

Nội dung” có nghĩa là bất kỳ tệp, tài liệu, thông tin, thuật toán, mô hình, Dữ liệu hoặc nội dung nào khác ở bất kỳ định dạng nào được bạn hoặc Người dùng được ủy quyền cung cấp, kết nối hoặc tải lên Trang web hoặc Nền tảng hoặc được tạo, phát triển và/hoặc xuất bản bởi bạn hoặc Người dùng được ủy quyền sử dụng bất kỳ Nội dung nào.

Lỗi của Khách hàng” có nghĩa là bất kỳ lỗi hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, Tài liệu và/hoặc Dịch vụ thuộc về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn (i) việc bạn sử dụng Nền tảng, Tài liệu và/hoặc Dịch vụ không thuộc theo Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ điều khoản nào được kết hợp bởi tham chiếu và Tài liệu) (ii) sự chậm trễ của bạn trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này, (iii) sự cố kết nối với kết nối internet của bạn; hoặc (iv) lỗi Thiết bị của bạn.

Dữ liệu” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào đã được bạn tải lên Nền tảng để xử lý, lưu trữ hoặc theo cách khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Dữ liệu cá nhân).

Luật bảo vệ dữ liệu” có nghĩa là bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng cho một Bên liên quan đến Dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu, vì các luật và quy định đó có thể được ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm.

Tài liệu” có nghĩa là hướng dẫn cài đặt, sổ tay hướng dẫn và tài liệu khác do iChiba cung cấp cho bạn có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu người dùng mô tả chức năng của Dịch vụ.

Thiết bị” có nghĩa là thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy chủ và hệ thống máy tính cũng như các thiết bị hữu hình khác hoặc tài sản cá nhân hữu hình khác mà trên đó Nền tảng và/hoặc Dịch vụ sẽ được truy cập, phần mềm sẽ được cài đặt và sử dụng.

Phản hồi” có nghĩa là bất kỳ phản hồi hoặc nhận xét nào của bạn liên quan đến Nền tảng hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu hỏi, đề xuất, thay đổi được đề xuất, đề xuất cho các tính năng hoặc chức năng mới liên quan.

Trường hợp bất khả kháng” có nghĩa là các trường hợp không thể tránh khỏi, nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên (dù có dự đoán được một cách hợp lý hay không) và khiến cho một trong hai Bên không thể thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào hoặc thực hiện bất kỳ quyền quan trọng nào theo Thỏa thuận này, bao gồm cả không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc nổ;

(b) đại dịch, bùng phát các bệnh truyền nhiễm, ban hành lệnh cách ly hoặc các lệnh cấm hoặc hạn chế khác của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền nào;

(c) chiến tranh, khủng bố, xâm lược hoặc hành động nổi dậy;

(d) tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc khu vực;

(e) các cuộc đình công, đình công hoặc đình công hoặc các rối loạn công nghiệp khác, bạo loạn hoặc bất ổn dân sự khác;

(f) lệnh cấm vận hoặc phong tỏa có hiệu lực vào hoặc sau Ngày có hiệu lực, hoặc việc thông qua luật hoặc bất kỳ hành động hoặc quy định nào do chính phủ hoặc cơ quan công quyền áp đặt, bao gồm áp đặt lệnh cấm vận, hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu, hạn ngạch hoặc hạn chế khác hoặc cấm;

(g) bất kỳ sự đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần nào của chính phủ;

(h) tình trạng thiếu điện hoặc viễn thông hoặc giao thông vận tải đầy đủ ở cấp quốc gia hoặc khu vực; hoặc

(i) tấn công mạng, lỗi hoặc chậm trễ của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc tấn công từ chối dịch vụ.

Mã có hại” có nghĩa là bất kỳ mã máy tính nào, bao gồm bất kỳ phần mềm độc hại và/hoặc phần mềm nào, được dự định hoặc được biết là có hại, phá hoại, vô hiệu hóa hoặc hỗ trợ hoặc cho phép hành vi trộm cắp, thay đổi, từ chối dịch vụ, tiết lộ trái phép hoặc phá hủy hoặc tham nhũng dữ liệu bao gồm vi-rút, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, keylogger, trojan và bất kỳ loại mối đe dọa mới nào.

“Trường hợp mất khả năng thanh toán” có nghĩa là, liên quan đến một bên:

(a) Bên đó thanh lý toàn bộ hoặc gần như toàn bộ tài sản, hoạt động hoặc hoạt động kinh doanh của mình (không phải là thanh lý tự nguyện vì mục đích hợp nhất hoặc tái thiết nếu công ty mới đảm nhận tất cả các nghĩa vụ pháp lý của Bên đó);

(b) Bên đó đã thực hiện bất kỳ bước nào để tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa Bên đó và các chủ nợ của mình;

(c) Bên đó không còn khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn;

(d) Bên đó ngừng hoạt động kinh doanh;

(e) bên nhận thế chấp của Bên đó đã thực hiện bất kỳ bước nào để chiếm hữu hoặc định đoạt toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Bên đó; hoặc

(f) bất kỳ bước nào đã được thực hiện để chỉ định người tiếp nhận, người tiếp nhận và người quản lý, người được ủy thác trong trường hợp phá sản, người thanh lý, người thanh lý tạm thời hoặc người tương tự khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Bên đó.

Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền trong cơ sở dữ liệu, phát minh hoặc bí mật thương mại, bí quyết, quyền đối với thiết kế, địa hình, tên thương mại và kinh doanh, tên miền, nhãn hiệu và thiết bị (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) và tất cả các quyền sở hữu tương tự hoặc tương ứng khác, quyền sở hữu trí tuệ và các ứng dụng cho bất kỳ quyền nào trong số đó (nơi các ứng dụng đó có thể được thực hiện) có khả năng được bảo vệ ở bất kỳ quốc gia liên quan nào trên thế giới.

Tổn thất” có nghĩa là tất cả các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý.

Tổ chức” có nghĩa là thực thể kinh doanh mà BytePlus đã ký kết Thỏa thuận này.

Mẫu đơn đặt hàng” có nghĩa là một đơn đặt hàng bằng văn bản cho Dịch vụ do bạn gửi tới iChiba.

Bên” có nghĩa là mỗi iChiba và Tổ chức của bạn (tùy từng trường hợp), và “Các Bên” sẽ được hiểu tương ứng.

Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là tất cả thông tin (bao gồm cả để tránh ý kiến nghi ngờ) xác định hoặc liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm:

(a) tất cả dữ liệu được định nghĩa là “Dữ liệu Cá nhân” theo bất kỳ Luật Bảo vệ Dữ liệu nào; Và

(b) tất cả thông tin, việc thu thập, tiết lộ, sử dụng hoặc xử lý chúng phải tuân theo bất kỳ Luật Bảo vệ Dữ liệu nào.

Nền tảng” có nghĩa là (các) phần của Trang web do iChiba Global cung cấp mà qua đó Dịch vụ có thể được truy cập và mua, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

Chính sách” có nghĩa là Chính sách sử dụng được chấp nhận, Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản trang web và bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào khác được tham chiếu hoặc đưa vào Thỏa thuận này.

Chính sách quyền riêng tư” có nghĩa là chính sách quyền riêng tư có tại: https://docs.ichiba.net/legal/docs/chinh-sach-quyen-rieng-tu (và bất kỳ vị trí kế thừa hoặc liên quan nào do chúng tôi chỉ định), vì nó có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian thời gian.

quy trình”, liên quan đến Dữ liệu Cá nhân, có nghĩa được quy định trong Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.

Công chức” nghĩa là viên chức hoặc nhân viên của (i) chính phủ (bao gồm các cơ quan và ban ngành của chính phủ); (ii) một thực thể thuộc sở hữu của chính phủ hoặc do chính phủ kiểm soát; (iii) cơ quan quản lý; (iv) một tổ chức quốc tế công cộng; (v) một đảng phái chính trị; hoặc (vi) bất kỳ người nào hành động với tư cách chính thức thay mặt cho bất kỳ bên nào ở trên.

Phí dịch vụ” có nghĩa là các khoản phí và lệ phí áp dụng được chỉ định trên Trang web để cung cấp Dịch vụ.

Thời hạn dịch vụ” có nghĩa là thời hạn của Mẫu đơn đặt hàng có liên quan.

Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ được cung cấp bởi iChiba và các Chi nhánh của iChiba thông qua Nền tảng theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Để tránh nghi ngờ, “Dịch vụ” sẽ được coi là bao gồm Dịch vụ Beta và Dịch vụ dùng thử.

Tiêu chí thành công” có nghĩa là tiêu chí thành công (có thể được các Bên đồng ý bằng văn bản) mà các Bên sẽ sử dụng để đánh giá mức độ thành công của Dịch vụ dùng thử được cung cấp theo Thỏa thuận này.

Dữ liệu kỹ thuật” có nghĩa là dữ liệu hoặc thông tin cụ thể của hệ thống và các dữ liệu kỹ thuật khác liên quan đến Dịch vụ.

Lãnh thổ” có nghĩa là bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào trên thế giới được nêu trong Mẫu đơn đặt hàng hoặc theo cách khác được iChiba thông báo cho bạn.

Hành động của bên thứ ba” bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba và/hoặc nội dung do bên thứ ba tạo hoặc sở hữu mà bạn có thể truy cập hoặc sử dụng qua Nền tảng và/hoặc Dịch vụ.

Tranh chấp của bên thứ ba” có nghĩa là tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc mọi loại và tính chất, đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, có thể thấy trước hoặc không thể đoán trước, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến những tranh chấp đó mà bạn có thể có với bất kỳ Bên thứ ba nào Nhà cung cấp phần mềm bên hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Phần mềm bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở trình duyệt web tương thích của bên thứ ba) không được tích hợp vào Dịch vụ.

Phí chấm dứt” có nghĩa là các khoản phí hoặc lệ phí mà Khách hàng phải trả cho iChiba Global theo Điều khoản 14.6 (Phí chấm dứt), các khoản phí hoặc lệ phí đó không ảnh hưởng đến tất cả các quyền và biện pháp khắc phục khác có sẵn cho iChiba Global theo Thỏa thuận và Luật áp dụng và sẽ bao gồm: (i) toàn bộ Phí dịch vụ mà Khách hàng sẽ phải trả trong thời gian còn lại của Thời hạn dịch vụ và tất cả các khoản phí của bên thứ ba cũng như mọi chi phí và phí tổn khác phát sinh cho hoặc thay mặt cho Khách hàng liên quan đến việc chấm dứt Dịch vụ; (ii) hoàn trả cho iChiba Global đối với tất cả khối lượng, thời hạn hoặc các khoản tín dụng khác được cung cấp để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng; và (iii) bất kỳ khoản phí chấm dứt bổ sung nào được quy định trong Mẫu đơn đặt hàng hiện hành hoặc Thỏa thuận này.

Dịch vụ dùng thử” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào do iChiba cung cấp cho Khách hàng được chỉ định rõ ràng là dùng thử, không sản xuất hoặc chỉ được cung cấp cho mục đích đánh giá hoặc theo bất kỳ mô tả tương tự nào.

Cập nhật” có nghĩa là bất kỳ sửa đổi nào đối với Tài liệu, Trang web, Nền tảng hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn (i) cập nhật hoặc thay đổi Tài liệu, Trang web, Nền tảng hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) theo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi , nâng cấp, di chuyển, nâng cao chức năng hoặc phát triển Dịch vụ mới), (ii) tiến hành di chuyển máy chủ và (iii) thay đổi, tạm dừng hoặc xóa một số Dịch vụ hoặc một số thông số kỹ thuật, tính năng, chức năng hoặc giao diện API của chúng, như trường hợp có thể được. “Đã cập nhật” sẽ được hiểu tương ứng.

Trang web” có nghĩa là trang web iChiba tại: https://ichiba.net/

“Điều khoản của Trang web” có nghĩa là Điều khoản Dịch vụ của Trang web tại: https://docs.ichiba.net/legal/docs (và bất kỳ vị trí kế nhiệm hoặc vị trí liên quan nào do chúng tôi chỉ định), đôi khi chúng tôi có thể cập nhật.

19.2 Diễn giải

19.2.1 Các từ chỉ đề cập đến số ít cũng sẽ bao gồm cả số nhiều và ngược lại khi ngữ cảnh yêu cầu.

19.2.2 Bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được định nghĩa trong Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, sẽ có cùng nghĩa trong các phụ lục của Thỏa thuận này.

19.2.3 Các từ chỉ giới tính nam bao gồm cả giới tính nữ và trung tính.

19.2.4 Các từ đề cập đến một người sẽ bao gồm các cơ quan của người đó, cho dù là công ty hay không có tư cách pháp nhân.

19.2.5 Các tham chiếu đến bất kỳ luật nào (bao gồm cả luật cấp dưới) là luật đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc thay thế và bao gồm mọi luật cấp dưới ban hành theo luật đó.