Skip to main content

Điều khoản dịch vụ đám mây

Cảm ơn bạn đã sử dụng Sản phẩm đám mây của iChiba Global! Điều khoản dịch vụ của iChiba Cloud (“Điều khoản” này) mô tả các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là khách hàng của Sản phẩm đám mây của chúng tôi. Khi áp dụng cho Sản phẩm đám mây cụ thể, nếu bạn được mời hoặc thêm vào Sản phẩm đám mây do khách hàng iChiba thiết lập, thì Thông báo người dùng sẽ chi phối quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm đám mây của bạn (chứ không phải các Điều khoản này). Các Điều khoản này là giữa bạn và tổ chức iChiba Global sở hữu hoặc vận hành Sản phẩm Đám mây mà bạn đang sử dụng hoặc truy cập được liệt kê ở đây (“iChiba Global”, “iChiba”, “chúng tôi” hoặc “chúng ta”). “Bạn” có nghĩa là pháp nhân mà bạn đại diện trong việc chấp nhận các Điều khoản này hoặc, nếu điều đó không áp dụng, là cá nhân bạn. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động của mình hoặc một tổ chức khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức đó với các Điều khoản này; (ii) bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này; và (iii) bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho bên mà bạn đại diện. Nếu bạn không có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức hiện hành, vui lòng không nhấp vào “Tôi đồng ý” (hoặc nút hoặc hộp kiểm tương tự) được hiển thị cho bạn. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG NẾU BẠN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM ĐÁM M Y BẰNG ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ CÔNG TY CỦA BẠN HOẶC ĐƠN VỊ KHÁC, THÌ (A) BẠN SẼ ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN ĐÓ, (B) NHẤP CHẤP NHẬN CỦA BẠN SẼ Ràng buộc CÔNG TY CỦA BẠN HOẶC ĐỐI TƯỢNG ĐÓ với NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, VÀ (C) TỪ “BẠN” TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ CHỈ ĐẾN CÔNG TY CỦA BẠN HOẶC ĐỐI TƯỢNG ĐÓ.

Các Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày bạn nhấp vào “Tôi đồng ý”. Các Điều khoản này không cần phải được ký để có hiệu lực ràng buộc. Bạn có thể thể hiện sự đồng ý của mình với các Điều khoản này bằng cách nhấp vào “Tôi đồng ý” tại thời điểm bạn đăng ký Sản phẩm đám mây, tạo tài khoản sử dụng dịch vụ/sản phẩm. Đối với Sản phẩm Miễn phí, bạn cũng thể hiện sự đồng ý của mình với các Điều khoản này bằng cách truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm Miễn phí hiện hành.

1. Nội dung của các Điều khoản này.

1.1. Sản phẩm đám mây. Các Điều khoản này điều chỉnh các Sản phẩm đám mây, Hỗ trợ liên quan và Dịch vụ bổ sung của chúng tôi. Các Điều khoản này bao gồm Chính sách của chúng tôi (bao gồm Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi), Điều khoản dành riêng cho sản phẩm và Đơn đặt hàng của bạn.

1.2. Điều khoản dành riêng cho sản phẩm. Một số Sản phẩm trên đám mây có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung dành riêng cho sản phẩm đó như được quy định trong Điều khoản dành riêng cho sản phẩm. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng một sản phẩm được đề cập trong Điều khoản dành riêng cho sản phẩm, bạn cũng đồng ý với Điều khoản dành riêng cho sản phẩm.

1.3. Phụ Lục Bảo Hiểm Mở Rộng. Một số Sản phẩm đám mây đủ điều kiện nhất định cũng phải tuân theo Phụ lục bảo hiểm mở rộng, như được chỉ định trong các điều khoản đó.

1.4. Sản phẩm phần mềm không được bảo hành. Các Điều khoản này không áp dụng cho các sản phẩm phần mềm có thể tải xuống của chúng tôi (hiện được chỉ định là triển khai “Máy chủ” và “Trung tâm dữ liệu”), việc sử dụng chúng cần có thỏa thuận cấp phép riêng với chúng tôi. Tuy nhiên, để rõ ràng, bất kỳ phần mềm máy khách nào (ví dụ: ứng dụng dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động) mà chúng tôi cung cấp như một phần của Sản phẩm đám mây vẫn phải tuân theo các Điều khoản này.

2. Cách quản lý Sản phẩm Đám mây.

2.1. Quản trị viên. Thông qua Sản phẩm đám mây, bạn có thể chỉ định một số Người dùng cuối nhất định làm Quản trị viên, những người sẽ có các quyền và quyền kiểm soát quan trọng đối với việc bạn sử dụng Sản phẩm đám mây và Tài khoản người dùng cuối. Điều này có thể bao gồm đặt hàng cho Sản phẩm đám mây hoặc bật Ứng dụng (có thể phát sinh phí); tạo, hủy cấp phép, giám sát hoặc sửa đổi Tài khoản người dùng cuối và đặt quyền sử dụng của Người dùng cuối; và quản lý quyền truy cập vào Dữ liệu của bạn bởi Người dùng cuối hoặc những người khác. Quản trị viên cũng có thể tiếp quản các tài khoản đã đăng ký trước đó bằng địa chỉ email thuộc miền của bạn (địa chỉ này trở thành "tài khoản được quản lý", như được mô tả trong Tài liệu của chúng tôi). Không giới hạn Mục 2.4 (Trách nhiệm đối với Người dùng cuối), áp dụng hoàn toàn cho Quản trị viên, bạn chịu trách nhiệm về những người mà bạn cho phép trở thành Quản trị viên và mọi hành động mà họ thực hiện, bao gồm cả những hành động được mô tả ở trên. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của chúng tôi không mở rộng đến việc quản lý nội bộ hoặc quản trị Sản phẩm Đám mây cho bạn.

2.2. Người bán lại với tư cách là Quản trị viên. Nếu bạn đặt mua Sản phẩm đám mây thông qua Người bán lại, thì bạn chịu trách nhiệm xác định liệu Người bán lại có thể đóng vai trò là Quản trị viên hay không và đối với mọi quyền hoặc nghĩa vụ liên quan trong thỏa thuận hiện hành của bạn với Người bán lại. Giữa bạn và Atlassian, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ quyền truy cập nào của Người bán lại vào tài khoản của bạn hoặc Tài khoản người dùng cuối khác của bạn.

2.3. Sự đồng ý của người dùng cuối. Bạn sẽ cung cấp tất cả các tiết lộ bắt buộc và sẽ nhận được cũng như duy trì tất cả sự đồng ý cần thiết từ Người dùng cuối để cho phép: (i) Quản trị viên có quyền truy cập được mô tả trong các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư; và (ii) Atlassian cung cấp Sản phẩm Đám mây cho Quản trị viên và Người dùng cuối. Bạn sẽ cung cấp bằng chứng về sự đồng ý đó theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi.

2.4.Trách nhiệm đối với người dùng cuối. Sản phẩm Đám mây của chúng tôi có nhiều luồng giới thiệu người dùng khác nhau. Một số Sản phẩm Đám mây yêu cầu người dùng phải được Quản trị viên chỉ định; một số cho phép người dùng đăng ký tài khoản cá nhân có thể được liên kết với các nhóm hoặc tổ chức sau này; và một số có thể cho phép người dùng mời những người dùng khác. Bạn chịu trách nhiệm tìm hiểu cài đặt và kiểm soát cho từng Sản phẩm đám mây mà bạn sử dụng và kiểm soát người mà bạn cho phép trở thành Người dùng cuối. Nếu Người dùng cuối yêu cầu thanh toán để sử dụng hoặc truy cập Sản phẩm đám mây, thì chúng tôi chỉ được yêu cầu cung cấp Sản phẩm đám mây cho những Người dùng cuối mà bạn đã thanh toán phí áp dụng và chỉ những Người dùng cuối đó mới được phép truy cập và sử dụng Sản phẩm đám mây. Một số Sản phẩm đám mây có thể cho phép bạn chỉ định các loại Người dùng cuối khác nhau (ví dụ: Quản lý dịch vụ Jira phân biệt giữa “đại lý” và “khách hàng”), trong trường hợp đó, giá cả và chức năng có thể thay đổi tùy theo loại Người dùng cuối. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản này của tất cả Người dùng cuối, bao gồm mọi nghĩa vụ thanh toán. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tất cả Người dùng cuối của mình, bao gồm cả Đơn hàng họ có thể đặt và cách Người dùng cuối sử dụng Dữ liệu của bạn, ngay cả khi những Người dùng cuối đó không thuộc tổ chức hoặc miền của bạn. Chúng tôi có thể hiển thị Thông báo người dùng của mình cho Người dùng cuối khi đăng ký, tạo tài khoản, đăng ký Sản phẩm đám mây hoặc trong sản phẩm. Nếu bạn sử dụng đăng nhập một lần (SSO) để quản lý danh tính cho (các) Sản phẩm Đám mây của mình sao cho Người dùng cuối sẽ bỏ qua các màn hình này và Thông báo người dùng của chúng tôi, thì bạn chịu trách nhiệm hiển thị Thông báo người dùng của chúng tôi cho Người dùng cuối và chịu mọi thiệt hại do thất bại của bạn để làm như vậy.

2.5. Giấy chứng nhận. Bạn phải yêu cầu tất cả Người dùng cuối giữ ID người dùng và mật khẩu của họ cho Sản phẩm đám mây một cách tuyệt đối bí mật và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ người nào không được ủy quyền. ID người dùng được cấp cho cá nhân, những người được nêu tên và không được chia sẻ. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hành động được thực hiện bằng cách sử dụng Tài khoản người dùng cuối và mật khẩu, đồng thời bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép mà bạn biết.

2.6. Yêu cầu về độ tuổi đối với người dùng cuối. Sản phẩm đám mây không dành cho và không nên được sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả Người dùng cuối đều ít nhất 16 tuổi.

2.7. Quyền sở hữu tên miền. Khi bạn được yêu cầu chỉ định miền cho hoạt động của Sản phẩm Đám mây hoặc một số tính năng nhất định của Sản phẩm Đám mây, chúng tôi có thể xác minh rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát miền đó. Nếu bạn không sở hữu hoặc kiểm soát miền mà bạn chỉ định, thì chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn Sản phẩm đám mây hoặc các tính năng của Sản phẩm đám mây.

3. Đăng ký Sản phẩm Đám mây của bạn bao gồm những gì và hạn chế là gì.

3.1. Truy cập vào Sản phẩm đám mây. Theo các Điều khoản này và trong Thời hạn đăng ký hiện hành, bạn có thể truy cập và sử dụng Sản phẩm đám mây cho mục đích kinh doanh hoặc sử dụng cá nhân của riêng bạn, nếu có, tất cả đều tuân theo các Điều khoản này, Đơn đặt hàng và Tài liệu hiện hành. Điều này bao gồm quyền, như một phần của việc bạn được phép sử dụng Sản phẩm trên đám mây, để tải xuống và sử dụng phần mềm máy khách được liên kết với Sản phẩm trên đám mây. Các quyền được cấp cho bạn trong Mục 3.1 này là không độc quyền, không thể cấp phép lại và không thể chuyển nhượng.

3.2. Hỗ trợ. Trong Thời hạn đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp Hỗ trợ cho Sản phẩm đám mây.

3.3. Hạn chế. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn sẽ không: (a) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Sản phẩm đám mây; (b) thuê, cho thuê, phân phối, bán, cấp phép lại, chuyển giao hoặc cung cấp quyền truy cập vào Sản phẩm Đám mây cho bên thứ ba; (c) sử dụng Sản phẩm Đám mây vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào; (d) kết hợp bất kỳ Sản phẩm Đám mây nào vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp cho bên thứ ba; (e) can thiệp hoặc phá vỡ các cơ chế trong Sản phẩm Đám mây nhằm hạn chế việc sử dụng của bạn; (f) thiết kế đảo ngược, phân tách, dịch ngược, dịch hoặc tìm cách lấy hoặc lấy mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, định dạng tệp hoặc API không công khai cho bất kỳ Sản phẩm đám mây nào, ngoại trừ trong phạm vi được luật hiện hành cho phép rõ ràng (và sau đó chỉ khi thông báo trước cho chúng tôi); (g) xóa hoặc che khuất mọi thông báo về quyền sở hữu hoặc thông báo khác có trong bất kỳ Sản phẩm đám mây nào; (h) sử dụng Sản phẩm đám mây để phân tích cạnh tranh hoặc để xây dựng các sản phẩm cạnh tranh; (i) phổ biến công khai thông tin liên quan đến hiệu suất của Sản phẩm Đám mây; hoặc (j) khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

4. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi.

4.1. An toàn và bảo mật. Chúng tôi triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi cũng duy trì một chương trình tuân thủ bao gồm các cuộc kiểm toán và chứng nhận độc lập của bên thứ ba. Trung tâm Tin cậy của chúng tôi, đôi khi được cập nhật, cung cấp thêm thông tin chi tiết về các biện pháp bảo mật và chứng nhận của chúng tôi.

4.2. Quyền riêng tư. Chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin nhất định về bạn và Người dùng cuối của bạn liên quan đến việc bạn và Người dùng cuối của bạn sử dụng Sản phẩm đám mây và mặt khác liên quan đến các Điều khoản này. Chúng tôi thu thập và sử dụng tất cả dữ liệu và thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mà bạn thừa nhận.

4.3. Cải tiến sản phẩm Đám mây. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Sản phẩm đám mây. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật phân tích để hiểu rõ hơn cách Sản phẩm đám mây của chúng tôi đang được sử dụng. Để biết thêm thông tin về các kỹ thuật này và loại dữ liệu được thu thập, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

5. Các điều khoản áp dụng cho Dữ liệu của bạn.

5.1. Sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp sản phẩm đám mây cho bạn. Bạn giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Dữ liệu của mình trong biểu mẫu được gửi tới Sản phẩm đám mây. Theo các Điều khoản này và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Sản phẩm đám mây cho bạn, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép có thời hạn, trên toàn thế giới để truy cập, sử dụng, xử lý, sao chép, phân phối, thực hiện, xuất và hiển thị Dữ liệu của bạn. Chỉ trong phạm vi mà việc định dạng lại Dữ liệu của bạn để hiển thị trong Sản phẩm đám mây cấu thành một bản sửa đổi hoặc sản phẩm phái sinh, giấy phép nói trên cũng bao gồm quyền thực hiện các sửa đổi và sản phẩm phái sinh. Chúng tôi cũng có thể truy cập vào tài khoản, Tài khoản người dùng cuối và Sản phẩm đám mây của bạn với sự cho phép của Người dùng cuối để phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của bạn.

5.2. Nghĩa vụ tuân thủ dữ liệu của bạn. Bạn và việc bạn sử dụng sản phẩm đám mây (bao gồm cả việc sử dụng của Người dùng cuối) phải luôn tuân thủ các Điều khoản này, Chính sách sử dụng được chấp nhận và tất cả các Luật. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn đã có tất cả các quyền, bản phát hành và quyền cần thiết để gửi tất cả Dữ liệu của bạn tới Sản phẩm đám mây và cấp các quyền được cấp cho chúng tôi trong các Điều khoản này và (ii) Dữ liệu của bạn cũng như việc gửi và sử dụng dữ liệu đó khi bạn cho phép trong các Điều khoản này sẽ không vi phạm (1) bất kỳ Luật nào, (2) bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền khác của bên thứ ba hoặc (3) bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào của bạn hoặc bên thứ ba chi phối Dữ liệu của bạn. Ngoài các nghĩa vụ rõ ràng của chúng tôi theo Mục 4 (Chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi), chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Dữ liệu của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Dữ liệu của mình cũng như hậu quả của việc gửi và sử dụng dữ liệu đó với Sản phẩm đám mây.

5.3. Không có thông tin cá nhân nhạy cảm bị cấm. Bạn sẽ không gửi cho Sản phẩm đám mây (hoặc sử dụng Sản phẩm đám mây để thu thập) bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào trừ khi quá trình xử lý thông tin đó được hỗ trợ rõ ràng như một tính năng của Sản phẩm đám mây hiện hành trong Tài liệu hiện hành. Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trái ngược, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý theo các Điều khoản này đối với Thông tin Cá nhân Nhạy cảm được gửi vi phạm những điều đã nói ở trên.

5.4. Bồi thường. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi (và các Chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của chúng tôi) khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn vi phạm Mục 2.3 (Sự đồng ý của Người dùng cuối) hoặc mọi khiếu nại hoặc tranh chấp do Người dùng cuối của bạn đưa ra phát sinh từ việc họ sử dụng Sản phẩm đám mây, (ii) việc bạn vi phạm (hoặc bị cáo buộc là vi phạm) Mục 5.2 (Nghĩa vụ tuân thủ dữ liệu của bạn) hoặc 5.3 (Không có thông tin cá nhân nhạy cảm bị cấm); hoặc (iii) Tài liệu của bạn. Nghĩa vụ bồi thường này tùy thuộc vào việc bạn nhận được (a) thông báo nhanh bằng văn bản về khiếu nại đó (nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, thông báo phải có đủ thời gian để bạn phản hồi mà không ảnh hưởng); (b) độc quyền kiểm soát và chỉ đạo việc điều tra, bào chữa hoặc giải quyết khiếu nại đó và (c) tất cả sự hợp tác cần thiết hợp lý của chúng tôi bằng chi phí của bạn.

5.5. Xóa bỏ và đình chỉ hoạt động. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ nội dung nào được tải lên Sản phẩm đám mây. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cho rằng hành động đó là cần thiết dựa trên việc bạn vi phạm các Điều khoản này, bao gồm Chính sách của chúng tôi hoặc để đáp ứng các yêu cầu gỡ xuống mà chúng tôi nhận được theo nguyên tắc của chúng tôi về Báo cáo vi phạm bản quyền và nhãn hiệu, thì chúng tôi có thể (1) xóa Dữ liệu của bạn khỏi Đám mây Sản phẩm hoặc (2) tạm dừng quyền truy cập của bạn vào Sản phẩm trên đám mây. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn về việc xóa và tạm ngưng khi có thể, nhưng nếu chúng tôi xác định rằng hành động của bạn gây nguy hiểm cho hoạt động của Sản phẩm đám mây hoặc những người dùng khác, thì chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bạn hoặc xóa Dữ liệu của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về việc xóa hoặc xóa Dữ liệu của bạn khỏi hoặc tạm dừng quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Sản phẩm đám mây nào như được mô tả trong Phần 5.5 này.

6. Sử dụng sản phẩm của bên thứ ba với Sản phẩm đám mây.

6.1 Sản phẩm của bên thứ ba. Bạn (bao gồm cả Người dùng cuối của bạn) có thể chọn sử dụng hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm đám mây, bao gồm Ứng dụng của bên thứ ba (xem Phần 6.2 (Ứng dụng Marketplace)) hoặc triển khai, tùy chỉnh, đào tạo hoặc các dịch vụ khác. Việc bạn nhận hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba (và việc bên thứ ba sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào của Bạn) phải tuân theo thỏa thuận riêng giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn bật hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba với Sản phẩm đám mây (bao gồm cả Ứng dụng của bên thứ ba như được đề cập trong phần 6.2 (Ứng dụng trên Marketplace)), chúng tôi sẽ cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu của bạn theo yêu cầu để tương tác với các dịch vụ của họ. các sản phẩm và dịch vụ với Sản phẩm đám mây. Điều này có thể bao gồm truyền, chuyển, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu của bạn hoặc lưu trữ Dữ liệu của bạn trên các hệ thống thuộc nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các bên thứ ba khác. Việc sử dụng Dữ liệu của bạn của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào đều phải tuân theo thỏa thuận hiện hành giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu của bạn bởi các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ hoặc đối với các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định cho phép bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba sử dụng Dữ liệu của bạn. Bạn có trách nhiệm xem xét cẩn thận thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, như được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba hiện hành. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO (DÙ HỖ TRỢ, TÍNH SẴN CÓ, AN NINH HAY CÁCH NÀO KHÁC) HOẶC ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU NHIỆM CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ BÁN BÊN THỨ BA NÀO.

7. Dịch vụ bổ sung.

7.1. Dịch vụ bổ sung. Theo các Điều khoản này, bạn có thể mua các Dịch vụ bổ sung mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn theo Đơn đặt hàng hiện hành. Dịch vụ bổ sung có thể phải tuân theo các chính sách và điều khoản bổ sung do chúng tôi chỉ định.

7.2. Sản phẩm bàn giao của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với sản phẩm bàn giao của chúng tôi. Bạn chỉ có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm bàn giao nào của chúng tôi được cung cấp cho bạn liên quan đến Sản phẩm đám mây, tuân theo các hạn chế và quyền sử dụng giống như đối với Sản phẩm đám mây. Để rõ ràng, Sản phẩm bàn giao của chúng tôi không được coi là Sản phẩm đám mây và mọi Sản phẩm đám mây không được coi là Sản phẩm bàn giao của chúng tôi.

7.3. Tài liệu của bạn. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập hợp lý vào tài liệu của bạn khi cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ bổ sung. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập kịp thời vào Tài liệu của bạn, việc thực hiện các Dịch vụ bổ sung của chúng tôi sẽ bị loại trừ cho đến khi bạn làm như vậy. Bạn giữ các quyền của mình đối với tài liệu của bạn, tùy thuộc vào quyền sở hữu của chúng tôi đối với bất kỳ sản phẩm đám mây nào, bất kỳ sản phẩm bàn giao nào của chúng tôi hoặc bất kỳ Công nghệ nào của chúng tôi nằm dưới tài liệu của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tài liệu của bạn cho mục đích thực hiện Dịch vụ bổ sung. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với Tài liệu của mình để cung cấp chúng cho chúng tôi cho các mục đích đó

8. Lập hóa đơn, gia hạn và thanh toán.

8.1. Kế hoạch hàng tháng và hàng năm. Ngoại trừ Sản phẩm miễn phí, tất cả Sản phẩm đám mây đều được cung cấp trên cơ sở đăng ký hàng tháng hoặc đăng ký hàng năm.

8.2. Gia hạn. Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng của bạn, trừ khi một trong hai bên hủy đăng ký của bạn trước khi hết Thời hạn Đăng ký hiện tại, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn cho một Thời hạn Đăng ký khác có khoảng thời gian bằng Thời hạn Đăng ký ban đầu của bạn. Bạn sẽ cung cấp bất kỳ thông báo nào về việc không gia hạn thông qua các phương tiện mà chúng tôi chỉ định, có thể bao gồm cài đặt tài khoản trong Sản phẩm đám mây hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Hủy đăng ký của bạn có nghĩa là bạn sẽ không bị tính phí cho chu kỳ thanh toán tiếp theo, nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc khoản tín dụng nào cho số tiền đã được tính. Tất cả các lần gia hạn đều phải tuân theo Sản phẩm đám mây hiện hành đang tiếp tục được cung cấp và sẽ được tính theo mức giá hiện tại.

8.3. Thêm người dùng. Bạn có thể thêm người dùng, tăng giới hạn lưu trữ hoặc tăng mức sử dụng Sản phẩm đám mây của mình bằng cách đặt Đơn hàng mới hoặc sửa đổi Đơn hàng hiện có. Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng hiện hành, chúng tôi sẽ tính phí bạn đối với bất kỳ việc sử dụng tăng lên nào theo mức giá hiện tại của chúng tôi, được chia theo tỷ lệ cho phần còn lại của Thời hạn Đăng ký hiện tại.

8.4. Sự chi trả. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí theo từng Đơn hàng, trước ngày đến hạn và bằng loại tiền được chỉ định trong Đơn hàng. Nếu cần có số PO để thanh toán hóa đơn, thì bạn phải cung cấp số PO đó cho iChiba Global bằng cách gửi email số PO tới [email protected]. Đối với các Dịch vụ bổ sung được cung cấp tại bất kỳ địa điểm nào không thuộc iChiba, trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng của bạn, bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi các chi phí đi lại, ăn ở và ăn uống đã được phê duyệt trước mà chúng tôi có thể tính phí khi phát sinh. Khác với quy định rõ ràng trong Phần 9 (Chính sách hoàn trả của chúng tôi), 18.3 (Biện pháp khắc phục bảo hành), Phần 20 (Bồi thường IP) hoặc Phần 24 (Thay đổi đối với các Điều khoản này), tất cả số tiền đều không được hoàn lại, không thể hủy và không đáng tin cậy. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lập hóa đơn cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác của bạn để gia hạn, thêm người dùng, vượt mức để đặt giới hạn hoặc phạm vi sử dụng, chi phí và phí chưa thanh toán, nếu có.

8.5. Vận chuyển. Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn đăng nhập cho Sản phẩm đám mây vào tài khoản của bạn hoặc thông qua các phương tiện hợp lý khác khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán phí áp dụng. Bạn chịu trách nhiệm truy cập vào tài khoản của mình để xác định rằng chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán và Đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý. Tất cả các giao hàng theo các Điều khoản này sẽ là điện tử.

9. Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng và không giới hạn Bảo hành hiệu suất trong Phần 18 (Bảo hành và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm), bạn có thể chấm dứt Đơn đặt hàng Sản phẩm đám mây ban đầu của mình theo các Điều khoản này mà không cần lý do hoặc bất kỳ lý do nào, bằng cách cung cấp thông báo chấm dứt cho chúng tôi không muộn hơn ba mươi (30) ngày sau ngày Đặt hàng cho Sản phẩm Đám mây đó. Trong trường hợp bạn chấm dứt Đơn đặt hàng ban đầu của mình theo Mục 9 này, theo yêu cầu của bạn (có thể được thực hiện thông qua tài khoản của bạn với chúng tôi), chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn số tiền đã thanh toán theo Đơn đặt hàng đó. Quyền chấm dứt và hoàn tiền này chỉ áp dụng cho Đơn đặt hàng Sản phẩm Đám mây ban đầu của bạn và chỉ khi bạn thực hiện quyền chấm dứt của mình trong khoảng thời gian được chỉ định ở trên và không áp dụng cho Dịch vụ bổ sung. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể thay đổi thông lệ này trong tương lai theo Mục 24 (Thay đổi đối với các Điều khoản này).

10. Chưa bao gồm thuế.

10.1. Thuế. Các khoản phí của bạn theo các Điều khoản này không bao gồm bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ nào phải nộp đối với Sản phẩm đám mây ở khu vực pháp lý nơi thanh toán được thực hiện hoặc nhận. Trong phạm vi mà chúng tôi phải trả bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ nào như vậy, bạn phải trả cho chúng tôi số tiền thuế hoặc nghĩa vụ đó cùng với bất kỳ khoản phí nào phải trả theo các Điều khoản này. Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu bạn đã được miễn các loại thuế hoặc nghĩa vụ có liên quan tại thời điểm các loại thuế hoặc nghĩa vụ đó được áp dụng hoặc đánh giá, thì bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin miễn trừ đó và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn các tài liệu hóa đơn được thiết kế để cho phép bạn nhận khoản hoàn trả hoặc khoản tín dụng từ cơ quan quản lý doanh thu có liên quan, nếu khoản hoàn trả hoặc khoản tín dụng đó có sẵn.

10.2. Khấu trừ thuế. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí đã trừ mọi khoản thuế khấu trừ hiện hành. Bạn và chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để tránh bất kỳ khoản thuế khấu lưu nào nếu có các khoản miễn trừ hoặc tỷ lệ khấu lưu giảm theo hiệp định. Nếu chúng tôi đủ điều kiện để được miễn thuế hoặc giảm tỷ lệ khấu lưu theo hiệp định, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng tài liệu hợp lý. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bằng chứng hợp lý rằng bạn đã thanh toán cho cơ quan có liên quan số tiền bị giữ lại hoặc khấu trừ.

11. Nếu bạn mua qua Đại lý.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào thông qua đối tác hoặc các bên được ủy quyền bởi iChiba Global.

(a) Thay vì thanh toán cho chúng tôi, bạn sẽ thanh toán số tiền áp dụng cho Người bán lại, theo thỏa thuận giữa bạn và Người bán lại. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Sản phẩm đám mây của bạn nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán tương ứng từ Người bán lại.

(b) Chi tiết đơn đặt hàng của bạn (ví dụ: Sản phẩm đám mây mà bạn có quyền sử dụng, số lượng Người dùng cuối, Thời hạn đăng ký, v.v.) sẽ được nêu trong Đơn đặt hàng do Người bán lại thay mặt bạn đặt với chúng tôi và Người bán lại chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ Đơn đặt hàng nào như đã được thông báo cho chúng tôi.

(c) Nếu bạn có quyền được hoàn lại tiền theo các Điều khoản này, thì trừ khi chúng tôi có quy định khác, chúng tôi sẽ hoàn trả mọi khoản phí áp dụng cho Người bán lại và Người bán lại sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền thích hợp cho bạn.

(d) Người bán lại không được phép sửa đổi các Điều khoản này hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa hoặc cam kết nào thay mặt chúng tôi và chúng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn ngoài nghĩa vụ được quy định trong các Điều khoản này.

(e) Số tiền mà Người bán lại đã thanh toán hoặc phải trả cho chúng tôi để bạn sử dụng Sản phẩm Đám mây hiện hành theo các Điều khoản này sẽ được coi là số tiền mà bạn thực sự đã thanh toán hoặc phải trả cho chúng tôi theo các Điều khoản này nhằm mục đích tính giới hạn trách nhiệm pháp lý trong Mục 19.2 .

12. Không có dự phòng về các sản phẩm khác có chức năng trong tương lai.

Bạn xác nhận rằng Sản phẩm đám mây và Dịch vụ bổ sung được tham chiếu trong Đơn đặt hàng đang được mua riêng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của chúng tôi. Nghĩa vụ thanh toán cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phụ thuộc vào việc mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác của chúng tôi (và rõ ràng là mọi giao dịch mua Sản phẩm đám mây và Dịch vụ bổ sung đều riêng biệt và không phụ thuộc vào nhau, ngay cả khi được liệt kê trên cùng một Đơn đặt hàng ). Bạn đồng ý rằng giao dịch mua của bạn không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai (bao gồm tính khả dụng trong tương lai của bất kỳ Sản phẩm Đám mây nào sau Thời hạn Đăng ký hiện tại) hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nhận xét công khai hoặc bằng văn bản nào mà chúng tôi đưa ra về chức năng hoặc tính năng trong tương lai.

13. Đánh giá, thử nghiệm và dùng thử.

Chúng tôi có thể cung cấp miễn phí một số Sản phẩm đám mây (bao gồm một số Ứng dụng iChiba) cho bạn, bao gồm tài khoản miễn phí, bản dùng thử và Phiên bản Beta như được định nghĩa bên dưới (gọi chung là “Sản phẩm miễn phí”). Việc bạn sử dụng Sản phẩm miễn phí phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà chúng tôi chỉ định và chỉ được phép trong Thời hạn đăng ký mà chúng tôi chỉ định (hoặc, nếu không được chỉ định, cho đến khi bị chấm dứt theo các Điều khoản này). Trừ khi được quy định khác trong Mục 13 này, các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này chi phối Sản phẩm đám mây, bao gồm cả Mục 3.3 (Hạn chế), áp dụng đầy đủ cho Sản phẩm miễn phí. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng Sản phẩm Miễn phí của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Bạn hiểu rằng mọi Sản phẩm đám mây phát hành trước và beta cũng như mọi tính năng phát hành trước và beta trong các Sản phẩm đám mây phổ biến hiện có mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Phiên bản beta”) vẫn đang được phát triển, có thể không hoạt động được hoặc chưa hoàn thiện và có khả năng chứa nhiều lỗi và lỗi hơn so với Sản phẩm đám mây thường có sẵn. Chúng tôi không hứa hẹn rằng bất kỳ Phiên bản Beta nào sẽ được cung cấp rộng rãi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tính phí để cho phép bạn truy cập Phiên bản Beta, nhưng Phiên bản Beta sẽ vẫn tuân theo Mục 13 này. Tất cả thông tin liên quan đến đặc điểm, tính năng hoặc hiệu suất của bất kỳ Sản phẩm Miễn phí nào (bao gồm cả Phiên bản Beta Phiên bản) cấu thành Thông tin mật của chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Sản phẩm Miễn phí, bao gồm mọi nghĩa vụ Hỗ trợ, bảo hành và bồi thường.

14. Quyền sở hữu trí tuệ trong Sản phẩm đám mây và Phản hồi.

Sản phẩm Đám mây được cung cấp trên cơ sở truy cập hạn chế và không có quyền sở hữu nào được chuyển cho bạn, bất kể việc sử dụng các thuật ngữ như “mua” hay “bán”. Chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi có và giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Công nghệ của chúng tôi (bao gồm cả Sản phẩm đám mây). Đôi khi, bạn có thể chọn gửi Phản hồi cho chúng tôi. Liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi có thể tự do sử dụng, sao chép, tiết lộ, cấp phép, phân phối và khai thác bất kỳ Phản hồi nào theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ, tiền bản quyền hoặc hạn chế nào dựa trên quyền sở hữu trí tuệ hoặc cách khác. Không có Phản hồi nào sẽ được coi là Thông tin mật của bạn và không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế quyền của chúng tôi trong việc sử dụng, phát triển, đánh giá hoặc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ một cách độc lập, cho dù có kết hợp Phản hồi hay không.

15. Bảo mật.

Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, mỗi bên đồng ý rằng tất cả các mã, phát minh, bí quyết và thông tin kinh doanh, kỹ thuật và tài chính được bên tiết lộ ("Bên tiết lộ") tiết lộ cho bên đó (“Bên nhận”) cấu thành tài sản bí mật của Bên tiết lộ (“Thông tin bí mật”), với điều kiện là nó được xác định là bí mật tại thời điểm tiết lộ hoặc phải được Bên nhận biết một cách hợp lý là bí mật hoặc độc quyền do bản chất của thông tin được tiết lộ và hoàn cảnh xung quanh việc tiết lộ. Mọi Công nghệ của chúng tôi và mọi thông tin hiệu suất liên quan đến Sản phẩm đám mây sẽ được coi là Thông tin bí mật của chúng tôi mà không có bất kỳ đánh dấu hoặc chỉ định nào khác. Trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở đây, Bên nhận sẽ (1) giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào cho bên thứ ba và (2) không sử dụng Thông tin mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện nghĩa vụ và thực hiện các quyền của mình theo các Điều khoản này. Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật cho nhân viên, đại lý, nhà thầu và các đại diện khác của mình có nhu cầu chính đáng được biết, với điều kiện là họ phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật không kém phần bảo vệ Bên tiết lộ so với Mục 16 này và Bên nhận vẫn chịu trách nhiệm để họ tuân thủ các điều khoản của Mục 16 này. Nghĩa vụ bảo mật của Bên nhận sẽ không áp dụng đối với thông tin mà Bên nhận có thể ghi lại: (i) đã được Bên nhận sở hữu hoặc biết một cách hợp pháp trước khi nhận được Thông tin bí mật; (ii) đang hoặc đã được biết đến rộng rãi mà không phải do lỗi của Bên nhận; (iii) được Bên nhận thu thập một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc (iv) được phát triển độc lập bởi các nhân viên của Bên nhận, những người không có quyền truy cập vào thông tin đó. Bên nhận cũng có thể tiết lộ Thông tin bí mật nếu được yêu cầu theo quy định, luật hoặc lệnh của tòa án (nhưng chỉ trong phạm vi tối thiểu được yêu cầu để tuân thủ quy định hoặc lệnh đó và có thông báo trước cho Bên tiết lộ). Bên nhận thừa nhận rằng việc tiết lộ Thông tin bí mật sẽ gây ra thiệt hại đáng kể mà chỉ bồi thường thiệt hại thôi sẽ không phải là biện pháp khắc phục đầy đủ và do đó, khi Bên nhận tiết lộ bất kỳ thông tin nào như vậy, Bên tiết lộ sẽ có quyền được bồi thường công bằng phù hợp ngoài bất kỳ hình thức nào khác. biện pháp khắc phục nó có thể có theo luật.

16. Thời hạn và Chấm dứt.

16.1. Thuật ngữ. Các Điều khoản này có hiệu lực kể từ Ngày hiệu lực và hết hạn vào ngày hết hạn hoặc chấm dứt tất cả các Điều khoản đăng ký.

16.2. Chấm dứt vì Nguyên nhân. Một trong hai bên có thể chấm dứt các Điều khoản này (bao gồm tất cả các Đơn đặt hàng có liên quan) nếu bên kia (a) không khắc phục mọi vi phạm nghiêm trọng đối với các Điều khoản này trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi thông báo; (b) ngừng hoạt động mà không có người kế nhiệm; hoặc (c) tìm kiếm sự bảo vệ trong bất kỳ trường hợp phá sản, tiếp quản, chứng thư ủy thác, thỏa thuận của chủ nợ, thành phần hoặc thủ tục tố tụng tương đương, hoặc nếu bất kỳ thủ tục tố tụng nào như vậy được tiến hành chống lại bên đó (và không bị hủy bỏ trong vòng sáu mươi (60) ngày sau đó).

16.3. Chấm dứt cho thuận tiện. Bạn có thể chọn ngừng sử dụng Sản phẩm đám mây và chấm dứt các Điều khoản này (bao gồm tất cả các Đơn đặt hàng) bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì khi có thông báo bằng văn bản cho chúng tôi, nhưng, trừ khi bạn đang thực hiện quyền chấm dứt sớm theo Mục 9 (Chính sách hoàn trả của chúng tôi) , khi chấm dứt như vậy (i) bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí trả trước nào và (ii) nếu bạn chưa thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng cho Thời hạn đăng ký hiện tại hoặc giai đoạn dịch vụ liên quan (nếu có) , bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào như vậy sẽ đến hạn và phải trả ngay lập tức.

16.4. Ảnh hưởng của việc Chấm dứt. Khi các Điều khoản này hết hạn hoặc chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng tất cả Sản phẩm đám mây và xóa (hoặc theo yêu cầu của chúng tôi, trả lại) tất cả Thông tin mật hoặc các tài liệu khác của chúng tôi mà bạn sở hữu, kể cả trên bất kỳ hệ thống bên thứ ba nào được vận hành thay mặt bạn. Bạn sẽ xác nhận việc xóa đó theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn sẽ không có quyền truy cập vào Dữ liệu của mình (và chúng tôi có thể xóa tất cả Dữ liệu của bạn trừ khi bị pháp luật cấm) sau khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản này (hoặc Thời hạn đăng ký hiện hành của nó), vì vậy bạn nên đảm bảo xuất Dữ liệu của mình bằng chức năng của Sản phẩm đám mây trong Thời hạn đăng ký hiện hành. Nếu bạn chấm dứt các Điều khoản này theo Mục 16.2 (Chấm dứt có lý do), chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn mọi khoản phí trả trước bao gồm phần còn lại của Thời hạn đăng ký hiện tại sau ngày chấm dứt có hiệu lực. Nếu chúng tôi chấm dứt các Điều khoản này theo Mục 16.2 (Chấm dứt có lý do), bạn sẽ phải trả mọi khoản phí chưa thanh toán cho phần còn lại của Thời hạn đăng ký hiện tại sau ngày chấm dứt có hiệu lực. Trong mọi trường hợp, việc chấm dứt sẽ giải phóng bạn khỏi nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản phí nào phải trả cho chúng tôi trong khoảng thời gian trước ngày chấm dứt có hiệu lực. Trừ khi một biện pháp khắc phục độc quyền có thể được chỉ định trong các Điều khoản này, việc một trong hai bên thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào, bao gồm cả việc chấm dứt, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà bên đó có thể có theo các Điều khoản này, theo luật hoặc theo cách khác.

16.5. Tồn tại. Các điều khoản sau sẽ vẫn có hiệu lực khi các Điều khoản này bị chấm dứt hoặc hết hạn: Mục 3.3 (Hạn chế), 5.4 (Bồi thường của bạn), 6.1 (Sản phẩm của bên thứ ba), 9.4 (Thanh toán), 11 (Không bao gồm thuế), 14 (Đánh giá, dùng thử và betas) (chỉ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và hạn chế sử dụng), 15 (Quyền sở hữu trí tuệ trong Sản phẩm và phản hồi trên đám mây), 16 (Bảo mật), 17 (Thời hạn và chấm dứt), 18.4 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành), 19 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 20 (Bồi thường IP) (nhưng chỉ đối với các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng Sản phẩm đám mây trong Thời hạn đăng ký), 22 (Giải quyết tranh chấp) và 26 (Quy định chung).

17. Bảo hành và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

17.1. Bảo hành lẫn nhau. Mỗi bên đại diện và đảm bảo rằng họ có quyền và thẩm quyền hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này.

17.2. Bảo hành của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo, chỉ vì lợi ích của bạn, rằng chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc đưa vi-rút, ngựa thành Troy hoặc các tài liệu có hại tương tự vào Sản phẩm đám mây (nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tài liệu có hại do bạn hoặc Người dùng cuối gửi) ("Hiệu suất Sự bảo đảm").

17.3. Biện pháp bảo hành. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại, miễn phí cho bạn, để khắc phục những điểm không phù hợp được báo cáo với Bảo hành hiệu suất. Nếu chúng tôi xác định việc sửa chữa là không thể thực hiện được, một trong hai bên có thể chấm dứt Thời hạn đăng ký hiện hành. Trong trường hợp này, bạn sẽ được hoàn lại mọi khoản phí mà bạn đã trả trước để sử dụng Sản phẩm đám mây cho phần đã chấm dứt của Thời hạn đăng ký hiện hành. Bảo hành hiệu suất sẽ không áp dụng: (i) trừ khi bạn đưa ra yêu cầu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn nhận thấy sự không phù hợp lần đầu tiên, (ii) nếu sự không phù hợp là do sử dụng sai, sửa đổi trái phép hoặc sản phẩm, phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba hoặc (iii) đối với Sản phẩm Miễn phí. Trách nhiệm pháp lý duy nhất của chúng tôi và biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn đối với bất kỳ hành vi vi phạm Bảo hành Hiệu suất nào được quy định trong Mục 17 này.

17.4. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG MỤC 17 NÀY, TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÀ BỔ SUNG CỦA ĐÁM MÂY ĐƯỢC CUNG CẤP “AS IS: NGUYÊN TRẠNG,” CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐẠI DIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHỨC NĂNG HOẶC KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH. MÀ KHÔNG GIỚI HẠN CÁC NGHĨA VỤ RÕ RÀNG CỦA CHÚNG TÔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐÁM MÂY CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CHÚNG TÔI SẼ XEM XÉT DỮ LIỆU CỦA BẠN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC RẰNG CHÚNG TÔI SẼ BẢO QUẢN HOẶC DUY TRÌ DỮ LIỆU CỦA BẠN MÀ KHÔNG BỊ MẤT. BẠN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐÁM MÂY NHẤT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA BẠN QUA CÁC MẠNG MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG SỞ HỮU, VẬN HÀNH HOẶC KIỂM SOÁT VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO CỦA BẠN BỊ MẤT, THAY ĐỔI, HOẶC LƯU TRỮ TRÊN CÁC MẠNG ĐÓ. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO RẰNG CÁC QUY TRÌNH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA BẠN SẼ LUÔN AN TOÀN HOẶC RẰNG CÁC BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUYỀN SẼ KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ SỰ TRỄ HOÃN, GIÁN ĐOẠN, LỖI DỊCH VỤ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ HOẶC CÁC HỆ THỐNG KHÁC NGOÀI KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN PHÁP ĐỊNH KHÁC, NHƯNG THỜI HẠN CỦA CÁC BẢO HÀNH THEO PHÁP ĐỊNH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

18. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Trong mọi trường hợp, công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên nào có thể xảy ra như vậy), do bất kỳ khía cạnh nào của việc bạn sử dụng nền tảng hoặc thông tin được cung cấp qua đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc sử dụng sai nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ, từ việc không thể sử dụng nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc dịch vụ, hoặc sự gián đoạn, đình chỉ, sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt nền tảng hoặc các tính năng và/hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua nó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý đó cũng sẽ được áp dụng đối với các thiệt hại phát sinh do các dịch vụ khác được cung cấp hoặc quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc các dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết nào trên nền tảng, cũng như do bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào, mô tả tính năng hoặc các dịch vụ nhận được thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến nền tảng hoặc bất kỳ thông tin hoặc liên kết nào trên nền tảng. Những hạn chế này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Bạn đặc biệt xác nhận và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các chi tiết và nội dung của người dùng và khách hàng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ người dùng hoặc khách hàng hoặc bên thứ ba nào và nguy cơ gây hại hoặc thiệt hại từ những điều đã nói ở trên hoàn toàn thuộc về Bạn. Nền tảng được tạo điều kiện, kiểm soát và cung cấp bởi công ty từ các cơ sở của nó ở Singapore. Các giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng bất kể mục đích thiết yếu của bất kỳ bảo hành hoặc biện pháp khắc phục có giới hạn nào ở đây không đạt được mục đích thiết yếu. Trong mọi trường hợp, các thiệt hại đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực (ngay cả khi công ty đã được thông báo về tổng trách nhiệm pháp lý tối đa của công ty sẽ vượt quá tổng số tiền mà khách hàng đã thanh toán để sử dụng tính năng và/hoặc dịch vụ thông qua nền tảng làm phát sinh để yêu cầu như vậy.

19. Bồi thường IP.

Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn trước mọi khiếu nại do bên thứ ba đưa ra chống lại bạn cáo buộc rằng Sản phẩm đám mây, khi được sử dụng như được ủy quyền theo các Điều khoản này, vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba hoặc chiếm đoạt bất kỳ bí mật thương mại nào của bên thứ ba, và chúng tôi sẽ bồi thường cho bạn và giúp bạn không bị tổn hại trước bất kỳ thiệt hại và chi phí nào mà tòa án có thẩm quyền cuối cùng đã đưa ra đối với Khiếu nại hoặc được đồng ý thông qua dàn xếp do chúng tôi thực hiện ( kể cả phí luật sư hợp lý), với điều kiện là chúng tôi đã nhận được từ bạn: (a) thông báo nhanh bằng văn bản về Khiếu nại (nhưng trong mọi trường hợp, thông báo phải có đủ thời gian để chúng tôi phản hồi mà không ảnh hưởng); (b) hỗ trợ hợp lý trong việc bào chữa và điều tra Khiếu nại, bao gồm cung cấp cho chúng tôi một bản sao của Khiếu nại, tất cả các bằng chứng liên quan mà bạn sở hữu, lưu giữ hoặc kiểm soát và hợp tác với việc khám phá, kiện tụng và xét xử bằng chứng, bao gồm cả việc đưa ra nhân chứng trong phạm vi việc làm hoặc quyền kiểm soát của bạn có sẵn để lấy lời khai; và (c) độc quyền kiểm soát và chỉ đạo việc điều tra, bào chữa và giải quyết (nếu có) Khiếu nại. Nếu việc sử dụng Sản phẩm Đám mây của bạn bị (hoặc theo ý kiến của bạn là có khả năng) bị cấm, cho dù theo lệnh của tòa án hay theo thỏa thuận dàn xếp hoặc nếu chúng tôi xác định các hành động đó là cần thiết một cách hợp lý để tránh trách nhiệm vật chất, thì chúng tôi có thể, theo lựa chọn của mình và trong theo quyết định của chúng tôi: (i) giành quyền để bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm Đám mây theo các Điều khoản này; (ii) thay thế một Sản phẩm Đám mây tương tự về mặt chức năng; hoặc (iii) chấm dứt quyền tiếp tục sử dụng Sản phẩm đám mây của bạn và hoàn trả mọi khoản tiền trả trước cho phần đã chấm dứt của Thời hạn đăng ký. Các nghĩa vụ bồi thường của chúng tôi ở trên không áp dụng: (1) nếu tổng phí chúng tôi nhận được liên quan đến đăng ký Sản phẩm Đám mây của bạn trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng ngay trước Khiếu nại ít hơn 50.000 USD; (2) nếu Sản phẩm Đám mây được sửa đổi bởi bất kỳ bên nào không phải chúng tôi, nhưng chỉ trong phạm vi vi phạm bị cáo buộc là do sửa đổi đó gây ra; (3) nếu Sản phẩm Đám mây được sử dụng kết hợp với bất kỳ sản phẩm, phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị nào không phải của IChiba, nhưng chỉ trong phạm vi vi phạm bị cáo buộc là do sự kết hợp đó gây ra; (4) sử dụng trái phép Sản phẩm Đám mây; (5) đối với bất kỳ Khiếu nại nào phát sinh do (y) Dữ liệu của bạn hoặc các trường hợp thuộc phạm vi nghĩa vụ bồi thường của bạn trong Mục 5.4 (Bồi thường của bạn) hoặc (z) bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào của bên thứ ba có trong Sản phẩm đám mây hoặc (6) nếu bạn giải quyết hoặc đưa ra bất kỳ sự thừa nhận nào liên quan đến Khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. MỤC 19 (BỒI THƯỜNG IP) NÀY TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM ĐÁM MÂY HOẶC CÁC MỤC KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

20. Quyền Công Khai.

Chúng tôi có thể xác định bạn là khách hàng của iChiba trong các tài liệu quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng ngay lập tức khi bạn gửi yêu cầu tới [email protected].

21. Giải quyết tranh chấp.

21.1. Nghị quyết không chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, các bên sẽ tham khảo ý kiến và thương lượng với nhau, đồng thời công nhận lợi ích chung của các bên, cố gắng đạt được giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận giải quyết trong khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày, một trong hai bên có thể tìm kiếm biện pháp cứu trợ nếu có. Tất cả các cuộc đàm phán theo Mục 21.1 này sẽ được bảo mật và được coi là các cuộc đàm phán thỏa hiệp và giải quyết cho các mục đích của tất cả các quy tắc và mã bằng chứng của pháp luật và khu vực tài phán hiện hành..

21.2. Biện pháp ngăn chặn; Thực thi. Bất kể các quy định của Mục 21.1 (Nghị quyết không chính thức), không có điều khoản nào trong các Điều khoản này ngăn cản chúng tôi tìm kiếm biện pháp khẩn cấp đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ bảo mật hoặc việc thực thi hoặc công nhận bất kỳ phán quyết hoặc lệnh nào trong bất kỳ khu vực tài phán thích hợp nào.

22. Thay đổi các Điều khoản này.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này (bao gồm cả Chính sách của chúng tôi) với thông báo cho bạn theo Mục 26.1 (Thông báo) hoặc bằng cách đăng Điều khoản đã sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Cùng với thông báo, chúng tôi sẽ chỉ định ngày có hiệu lực của các sửa đổi.

22.1. Sản Phẩm Miễn Phí. Bạn phải chấp nhận các sửa đổi để tiếp tục sử dụng Sản phẩm Miễn phí. Nếu bạn phản đối các sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Sản phẩm Miễn phí.

22.2. Đăng ký trả phí. Trừ khi có quy định khác bên dưới, các sửa đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực vào lần gia hạn tiếp theo của Thời hạn đăng ký của bạn và sẽ tự động áp dụng kể từ ngày gia hạn trừ khi bạn chọn không gia hạn theo Mục 9.2 (Gia hạn). Bất kể những điều đã nói ở trên, trong một số trường hợp (ví dụ: để giải quyết việc tuân thủ Luật pháp hoặc khi cần thiết cho các tính năng mới), chúng tôi có thể chỉ định rằng những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực trong Thời hạn Đăng ký hiện tại của bạn. Nếu ngày có hiệu lực của những sửa đổi đó là trong Thời hạn đăng ký hiện tại của bạn và bạn phản đối các sửa đổi đó, thì (như biện pháp khắc phục độc quyền của bạn), bạn có thể chấm dứt Đơn đặt hàng bị ảnh hưởng của mình sau khi thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản phí nào bạn có trước đó. -được thanh toán cho việc sử dụng các Sản phẩm Đám mây bị ảnh hưởng cho phần đã chấm dứt của Thời hạn Đăng ký hiện hành. Để thực hiện quyền này, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông báo về sự phản đối và chấm dứt của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi cung cấp thông báo về các sửa đổi. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ Đơn đặt hàng nào cũng phải tuân theo phiên bản của các Điều khoản này có hiệu lực tại thời điểm Đặt hàng.

22.3. Chính sách của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách của mình để có hiệu lực trong Thời hạn đăng ký hiện tại của bạn nhằm đáp ứng những thay đổi trong sản phẩm, hoạt động kinh doanh hoặc Luật của chúng tôi. Trong trường hợp này, trừ khi Pháp luật yêu cầu, chúng tôi đồng ý không thực hiện các sửa đổi đối với Chính sách của chúng tôi, nếu xét về tổng thể, sẽ làm giảm đáng kể các nghĩa vụ của chúng tôi trong Thời hạn đăng ký hiện tại của bạn. Các sửa đổi đối với Chính sách của chúng tôi sẽ tự động có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được chỉ định cho các chính sách được cập nhật.

22.4. Thay đổi đối với Sản phẩm đám mây. Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm đám mây là sản phẩm trực tuyến, dựa trên đăng ký và để cung cấp trải nghiệm khách hàng được cải thiện, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Sản phẩm đám mây và chúng tôi có thể cập nhật Tài liệu hiện hành cho phù hợp. Theo nghĩa vụ của chúng tôi là cung cấp Sản phẩm đám mây và Dịch vụ bổ sung theo Đơn đặt hàng hiện có, chúng tôi có thể ngừng mọi Sản phẩm đám mây, Dịch vụ bổ sung hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của bất kỳ Sản phẩm đám mây nào vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn

23. Quy định chung.

23.1. Thông báo. Bất kỳ thông báo nào theo các Điều khoản này phải được đưa ra bằng văn bản. Chúng tôi có thể cung cấp thông báo cho bạn thông qua Địa chỉ email thông báo, tài khoản của bạn hoặc thông báo trong sản phẩm. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin pháp lý hiện hành, bao gồm cả việc các thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. Bất kỳ thông báo nào gửi cho bạn sẽ được coi là đã đưa ra vào ngày làm việc đầu tiên sau khi chúng tôi gửi thông báo đó.

23.2. Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này (ngoại trừ việc không trả phí) nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện được là do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, chẳng hạn như đình công, phong tỏa, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, thiên tai, mất điện hoặc suy giảm năng lượng hoặc viễn thông hoặc mạng dữ liệu hoặc dịch vụ, hoặc từ chối cấp phép của cơ quan chính phủ.

23.3. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Là một ngoại lệ đối với những điều đã nói ở trên, bạn có thể chuyển nhượng toàn bộ các Điều khoản này (bao gồm tất cả các Đơn đặt hàng) cho người kế nhiệm của bạn do việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc phần lớn tất cả tài sản hoặc chứng khoán có quyền biểu quyết của bạn, với điều kiện là bạn cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản nhanh chóng về việc chuyển nhượng và người được chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản đảm nhận tất cả các nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn nhằm chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở trên sẽ không có hiệu lực. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này (toàn bộ hoặc một phần) mà không cần sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể cho phép các Chi nhánh, đại lý và nhà thầu của mình thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ vẫn chịu trách nhiệm về việc họ tuân thủ các Điều khoản này. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản này sẽ có hiệu lực đối với những người kế thừa và người được chỉ định được phép của các bên.

23.4. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Sản phẩm Đám mây và bất kỳ chủ đề nào khác được đề cập trong các Điều khoản này và thay thế tất cả các liên lạc, đề xuất và tuyên bố bằng lời nói hoặc văn bản trước đó hoặc đương thời giữa bạn và chúng tôi đối với Sản phẩm Đám mây hoặc bất kỳ chủ đề nào khác được đề cập trong các Điều khoản này. Không có điều khoản nào của bất kỳ đơn đặt hàng hoặc hình thức kinh doanh nào khác do bạn sử dụng sẽ thay thế hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các Điều khoản này sẽ chỉ dành cho mục đích quản trị và sẽ không có hiệu lực pháp lý.

23.5. Xung đột. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa nội dung chính của các Điều khoản này và Chính sách của chúng tôi hoặc Điều khoản dành riêng cho sản phẩm, Chính sách của chúng tôi hoặc Điều khoản dành riêng cho sản phẩm (nếu có) sẽ kiểm soát đối với vấn đề của chúng.

23.6. Miễn trừ; sửa đổi. Việc bên bị thiệt hại không thực hiện hoặc chậm trễ đối với các Điều khoản này trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào dưới đây sẽ không có nghĩa là từ bỏ các điều khoản đó, cũng như việc thực hiện một phần hoặc một phần các điều khoản đó sẽ ngăn cản bất kỳ việc thực hiện nào khác hoặc tiếp theo hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền nào, quyền lực hoặc đặc quyền dưới đây theo luật hoặc công bằng. Trừ khi được quy định trong Mục 22 (Thay đổi đối với các Điều khoản này), mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với các Điều khoản này phải được thực hiện bằng văn bản bởi đại diện được ủy quyền của mỗi bên.

23.7. Diễn dịch. Như được sử dụng ở đây, “bao gồm” (và các biến thể của nó) có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn” (và các biến thể của nó). Các tiêu đề chỉ để thuận tiện. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là vô hiệu, không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, thì các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

23.8. Nhà thầu độc lập. Các bên là nhà thầu độc lập. Các Điều khoản này sẽ không được hiểu là cấu thành một trong hai bên với tư cách là đối tác của bên kia hoặc để tạo ra bất kỳ hình thức liên kết pháp lý nào khác sẽ trao cho một trong hai bên quyền, quyền hạn hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý để tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào của bên kia.

24. Định nghĩa.

Một số thuật ngữ viết hoa nhất định được định nghĩa trong Mục 25 này và các thuật ngữ khác được định nghĩa theo ngữ cảnh trong các Điều khoản này.

“Dịch vụ bổ sung” có nghĩa là các dịch vụ Trình quản lý tài khoản kỹ thuật (TAM), hỗ trợ hàng đầu hoặc ưu tiên hoặc các dịch vụ khác liên quan đến Sản phẩm đám mây mà chúng tôi cung cấp cho bạn, như được xác định trong Đơn đặt hàng. Để tránh nghi ngờ, Dịch vụ bổ sung không bao gồm mức hỗ trợ tiêu chuẩn có trong đăng ký của bạn.

"Quản trị viên" có nghĩa là nhân sự do bạn chỉ định, người thay mặt bạn quản lý Sản phẩm đám mây cho Người dùng cuối.

“Công ty liên kết” có nghĩa là một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát, được sở hữu hoặc được kiểm soát bởi hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền chỉ đạo việc quản lý hoặc công việc của một thực thể, và “quyền sở hữu” nghĩa là quyền sở hữu hưởng lợi trên 50% chứng khoán vốn có quyền biểu quyết hoặc các quyền biểu quyết tương đương khác của đơn vị.

“Sản phẩm Đám mây” có nghĩa là các giải pháp được lưu trữ hoặc dựa trên đám mây của chúng tôi (hiện được chỉ định là triển khai “Đám mây”), bao gồm mọi phần mềm máy khách mà chúng tôi cung cấp như một phần của Sản phẩm Đám mây.

“Tài liệu” có nghĩa là tài liệu được xuất bản tiêu chuẩn của chúng tôi cho Sản phẩm đám mây.

“Người dùng cuối” có nghĩa là một cá nhân mà bạn hoặc Đơn vị liên kết cho phép hoặc mời sử dụng Sản phẩm đám mây. Để tránh nghi ngờ: (a) các cá nhân được Người dùng cuối của bạn mời, (b) các cá nhân thuộc tài khoản được quản lý và (c) các cá nhân tương tác với Sản phẩm đám mây với tư cách là khách hàng của bạn cũng được coi là Người dùng cuối.

“Tài khoản người dùng cuối” có nghĩa là tài khoản do bạn hoặc Người dùng cuối thiết lập để cho phép Người dùng cuối sử dụng hoặc truy cập Sản phẩm đám mây.

“Phản hồi” có nghĩa là nhận xét, câu hỏi, ý tưởng, đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Sản phẩm, Hỗ trợ hoặc Dịch vụ bổ sung trên Đám mây.

“HIPAA” có nghĩa là Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế, như đã được sửa đổi và bổ sung.

“Luật” có nghĩa là tất cả các luật, quy định và công ước hiện hành của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế, bao gồm những luật liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu và truyền dữ liệu, liên lạc quốc tế và xuất dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu cá nhân.

“Địa chỉ email thông báo” có nghĩa là (các) địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Sản phẩm đám mây hoặc đăng ký Sản phẩm đám mây. Bạn có trách nhiệm giữ (các) địa chỉ email của mình hợp lệ và cập nhật để chúng tôi có thể gửi thông báo, tuyên bố và thông tin khác cho bạn.

“Đơn hàng” có nghĩa là (các) trang đặt hàng trực tuyến hiện hành của iChiba Global, các luồng, màn hình trong sản phẩm hoặc tài liệu hoặc quy trình đặt hàng khác được iChiba Global phê duyệt mô tả các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang đặt hàng từ chúng tôi và, nếu có, phạm vi sử dụng được phép của chúng . Nếu có thể, Đơn đặt hàng sẽ xác định: (i) Sản phẩm trên đám mây, (ii) số lượng Người dùng cuối, Thời hạn đăng ký, (các) miền được liên kết với việc bạn sử dụng Sản phẩm trên đám mây, dung lượng lưu trữ hoặc giới hạn hoặc các tham số phạm vi sử dụng khác và (iii) (đối với Đơn đặt hàng đã thanh toán) số tiền hoặc tỷ lệ bạn sẽ bị tính phí, điều khoản thanh toán và gia hạn, đơn vị tiền tệ áp dụng và hình thức thanh toán. Đơn đặt hàng cũng có thể bao gồm Dịch vụ bổ sung và Sản phẩm miễn phí.

“Sản phẩm bàn giao của chúng tôi” có nghĩa là bất kỳ tài liệu, sản phẩm bàn giao, sửa đổi, sản phẩm phái sinh hoặc phát triển nào mà chúng tôi cung cấp liên quan đến bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào.

“Chính sách của chúng tôi” có nghĩa là Chính sách sử dụng được chấp nhận, Điều khoản & Điều kiện, Chính sách quyền riêng tư và (trừ khi được chỉ định) bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào khác được tham chiếu trong các Điều khoản này.

“Công nghệ của chúng tôi” có nghĩa là Sản phẩm đám mây (bao gồm tất cả Sản phẩm miễn phí), Sản phẩm bàn giao của chúng tôi, “giao diện” của chúng, bất kỳ và tất cả công nghệ cơ bản hoặc liên quan cũng như mọi sửa đổi hoặc sản phẩm phái sinh của những thứ đã nói ở trên, bao gồm cả khi chúng có thể kết hợp với Phản hồi .

“PCI DSS”** có nghĩa là Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán.

PO” có nghĩa là đơn đặt hàng.

Thời hạn đăng ký” có nghĩa là khoảng thời gian đăng ký được phép của bạn đối với Sản phẩm đám mây, như được quy định trong Đơn đặt hàng hiện hành.

Hỗ trợ” có nghĩa là hỗ trợ cho Sản phẩm đám mây. Mức hỗ trợ của bạn sẽ được chỉ định trong Đơn đặt hàng hiện hành.

Đào tạo” có nghĩa là các dịch vụ chứng nhận và đào tạo do IChiba Global cung cấp.

Dữ liệu của bạn” có nghĩa là mọi dữ liệu, nội dung, mã, video, hình ảnh hoặc tài liệu khác thuộc bất kỳ loại nào mà bạn (bao gồm bất kỳ Người dùng cuối nào của bạn) gửi cho Sản phẩm đám mây. Trong ngữ cảnh này, "gửi" (và bất kỳ thuật ngữ tương tự nào) bao gồm gửi, tải lên, truyền hoặc cung cấp Dữ liệu của bạn cho hoặc thông qua Sản phẩm đám mây.

Tài liệu của bạn” có nghĩa là tài liệu, hệ thống, nhân sự hoặc các tài nguyên khác của bạn.